Проф.д-р Антонио Кирков – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија  
E-mailakirkov@stomfak.ukim.edu.mk