Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailaatanasovska@stomfak.ukim.edu.mk