Проф. д-р Ангелов Никола – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје