Проф.д-р Ана Сотировска Ивковска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailasotirovska@stomfak.ukim.edu.mk