Проф.д-р Ана Сотировска Ивковска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје