Проф.д-р Алберто Бенедети – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија  
E-mailabenedeti@stomfak.ukim.edu.mk
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање