Промени во терминот за полагање по предметот Претхируршки ортодонтски третман –изборен (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Претхируршки  ортодонтски третман –изборен (стара програма) наместо на 15. 06. 2021 ќе се одржи на 24. 06. 2021 од 10:30 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. ЛИДИЈА КАНУРКОВА