Промена на терминот во прва колоквиумска недела III година ДДМ за предметот Претклиничка фиксна протетика – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Полагањето во прва колоквиумска недела трета година ДДМ по предметот Претклиничка фиксна протетика ќе се одржи во Компјутерски центар на 1.4. 2022 година од 9 – 13 часот.