Промена на терминот во прва колоквиумска недела четврта година ДДМ по предметот Oрална медицина и патологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се соопштува на студентите кои ќе полагаат ТРЕТ КОЛОКВИУМ од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА на 6.4.2022 (среда) дека истиот ќе се одржи во 9 : 00 часот во Амфитеатар 1 -(Стоматолошки факултет )

Проф. Д-р Мирјана Поповска