Прифатени теми за стручен труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: Д-р Хана Љатифи

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  “Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’.
Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Comparison analysis between slow and rapid maxillary expansion”.

Проф. д-р Билјана Џипунова
Арх. Бр. 02-3598/1 Од 30.12.2021

Кандидат : Д-р Томислав Томиќ

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  ““Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија””.
Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Anatomical and biomechanical apsects of dental implantology”

Проф .д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02.1022/1 од 04.05.2021

Кандидат : Д-р Марија Јорданова

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  “Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение”.
Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Contemporary approach in assessment , diagnosis and treatment plan of malocclusion Class II division 1”

Проф. д-р Лидија Кануркова
Арх. Бр. 02-1021/1 04.05.2021

Кандидат: Д-р Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  ““Комплексен пристап при поставување на импланти во пострериорна максила”.Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Complex Approach for Dental Implants Placement in Posterior Maxilla

Ментор : Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02-1020/1 04.05.2021

Кандидат: Д-р Вишња Жабева

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  “Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином”.
Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Prosthetic rehabilitation in patients that have undergone a surgery for oral cancer”.

Ментор: Проф. д-р Весна Коруновска Стевковска
Арх. Бр. 02-1019/1 04.05.2021