Прифатени теми за стручен труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: Маја Филиповски

Наслов:  ,,Употреба на стабилизациски сплинтови кај пациенти со нарушена функција на мастикаторните мускули’’ / ,,The use of stabilization splints in patients with disfunction of the masticatory mussels”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1101/1 од 7.4.2022


Кандидат: Фиснике Османи

Наслов:  ,,Керамички veneeres фасети’’ / ,,Seramic veneer”

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1098/1 од 7.4.2022


Кандидат: Д-р Хана Љатифи

Наслов: „Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’ / „Comparison analysis between slow and rapid maxillary expansion”

Проф. д-р Билјана Џипунова
Арх. Бр. 02-3598/1 од 30.12.2021


Кандидат : Д-р Томислав Томиќ

Наслов: „Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија” / „Anatomical and biomechanical apsects of dental implantology”

Проф .д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02.1022/1 од 4.5.2021


Кандидат : Д-р Марија Јорданова

Наслов:  „Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение” / „Contemporary approach in assessment , diagnosis and treatment plan of malocclusion Class II division 1”

Проф. д-р Лидија Кануркова
Арх. Бр. 02-1021/1 од 4.5.2021


Кандидат: Д-р Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов: „Комплексен пристап при поставување на импланти во пострериорна максила“ / „Complex Approach for Dental Implants Placement in Posterior Maxilla

Ментор : Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02-1020/1 од 4.5.2021


Кандидат: Д-р Вишња Жабева

Наслов:  „Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином“ /
„Prosthetic rehabilitation in patients that have undergone a surgery for oral cancer“

Ментор: Проф. д-р Весна Коруновска Стевковска
Арх. Бр. 02-1019/1 од 4.5.2021