Прифатени теми за стручен труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: Марија Гугуљанова

Наслов: ,,Протетичко згрижување на пациенти со мали дефекти во забните низи’’/ ,,Prosthetic care of patients with minor defects of the dental arrays”

Ментор: проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.02-3414/1 од  24.11.2022


Кандидат: д-р  Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов: ,,Имплантен третман во пострериорна беззаба максила“/,,Implant Treatment in Posterior Edentulous Maxilla

Ментор: проф.д-р Марија Пеева Петреска

Арх.бр.02-3413/1 од  24.11. 2022


Кандидат: Марија Ѓорѓиевска Дебаловска

Наслов: ,,Хибридни протези’’/  ,,Hibrid dentures”

Ментор: проф. д-р Гордана Ковчевска

Арх. бр. 02-3183/1 Од 03.11.10.2022


Кандидат: Синајда Халитовиќ

Наслов: ,,CAD/CAM керамички материјали’’/ ,,CAD/CAM ceramic materials”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-3179/1 од 03.11.2022


Кандидат: Риалда Ризвановиќ

Наслов: ,,CAD/CAM вестибуларни veneers фасети’’/ ,,CAD/CAM vestibular veneers”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-3184/1 од  03.11.2022


Кандидат: д-р  Александра Лалевска

Наслов: ,,Структура на КЕП индекс кај деца од 12-13 годишна возраст, споредбено урбана–рурална средина’’/ ,,Structure of DMF index in children from 12 years of age, comparing urban versus rural environment”

Ментор: проф. д-р Александар Димков

Арх. бр. 02-2478/1 од 28.09.2022


Кандидат: д-р  Александра Домлевска

Наслов: ,,Карактеристики на современи коскени графтови и нивно проспективно влијание врз успехот на денталните импланти’’/,,Modern bone grafts, characteristics and their prospective influence on the success of dental implants”

Ментор: проф. д-р Даниела Велеска Стевковска

Арх. бр. 02-2477/1 од 28. 09. 2022


Кандидат: Изабела Василева

Наслов: ,,Материјали за 3д принтање ’’/ ,,Materials for 3D printing”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-2480/1 од 28. 09.2022


Кандидат: Ристе Колев

Наслов: ,,Најчесто користени индекси во пародонтологија’’ / ,,The most useful indexes in periodontology”

Ментор: проф. д-р Катарина Дирјанска

Арх. бр. 02-2248/1 од 7.9.2022


Кандидат: д-р Марта Панчевска Спасоска

Наслов: ,,Антериорен отворен загриз – етиологија и тераписки пристап’’. / ’’Anterior open bite – etiology and therapeutic approach”

Ментор: Научен соработник д-р Марија Манева Ристовскa

Арх. Бр. 02-1873/1 од 07.07.2022


Кандидат: Антонина Јаковљев

Наслов: ,,Дизајн и изработка на биоблок апаратите”. / Design and construction of bioblock appliances”.

Ментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр: 02-1880/1 од 07.07.2022


Кандидат: Александра Настовска

Наслов: ,,Дизајн и изработка на регулаторите на функција според Френкел’’./ Design and construction of Frankel function regulators”

Ментор: Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1872/2 од 07.07.2022


Кандидат: Маја Филиповски

Наслов:  ,,Употреба на стабилизациски сплинтови кај пациенти со нарушена функција на мастикаторните мускули’’ / ,,The use of stabilization splints in patients with disfunction of the masticatory mussels”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1101/1 од 7.4.2022


Кандидат: Фиснике Осман

Наслов:  ,,Керамички вестибуларни veneers фасети’’ / ,,Seramic veneer”

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1098/1 од 7.4.2022


Кандидат: д-р Хана Љатифи

Наслов: „Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’ / „Comparison analysis between slow and rapid maxillary expansion”

Проф. д-р Билјана Џипунова
Арх. Бр. 02-3598/1 од 30.12.2021


Кандидат : д-р Томислав Томиќ

Наслов: „Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија” / „Anatomical and biomechanical apsects of dental implantology”

Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02.1022/1 од 4.5.2021


Кандидат : д-р Марија Јорданова

Наслов:  „Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение” / „Contemporary approach in assessment , diagnosis and treatment plan of malocclusion Class II division 1”

Проф. д-р Лидија Кануркова
Арх. Бр. 02-1021/1 од 4.5.2021


Кандидат: д-р Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов: „Комплексен пристап при поставување на импланти во пострериорна максила“ / „Complex Approach for Dental Implants Placement in Posterior Maxilla

Ментор : Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02-1020/1 од 4.5.2021


Кандидат: д-р Вишња Жабева

Наслов:  „Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином“ /
„Prosthetic rehabilitation in patients that have undergone a surgery for oral cancer“

Ментор: Проф. д-р Весна Коруновска Стевковска
Арх. Бр. 02-1019/1 од 4.5.2021