Прифатени теми за стручен труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: Иво Корет

Наслов: ,,Керамички материјали за изработка на фиксно протетички реставраци

Ментор Проф. д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Бр. 02-2967/2 Од 27.10.2023

Кандидат: Сања Паунковска

Наслов: ,,Монолитни керамички реставраци”

Ментор Проф. д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Бр. 02-2827/2 Од 27.10.2023

Кандидат: Ана Паноска

Наслов: ,,CAD/CAM реставрации за мали дефекти во забниот низ”

Ментор Проф. д-р Билјана Капушевска

Бр. 02-2527/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Елена Лошкова

Наслов: ,,Оклузални сплинтови за терапија на ТМД и употреба на мичиген сплинт при дисфункции на ТМЗ”

Ментор Проф. д-р Билјана Капушевска

Бр. 02-2895/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Соња Андоноска

Наслов: ,,Имплантно протетска рехабилитација на терминална беззабост во максила – приказ на случај”

Ментор Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Бр. 02-2847/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Љупка Шошев

Наслов: ,,Myobrace-современ миофункционален ортодонтски систем

Ментор Проф. д-р Билјана Џипунова

Бр. 02-2659/2 Од 27.10.2023

Кандидат: Вања Јушковиќ

Наслов: ,,Индиректно поставување на брекети во фиксни ортодонтски апарати”/ ”Indirect placement of brackets in fixed ortohodontic appliances”

Ментор Проф. д-р Лидија Кануркова

Арх.Бр. 02- 1663/2 од 07.07. 2023


Кандидат: д-р Арбнора Ибраим

Наслов:,,Морфолошки варијации на малоклузија класа III според Angle и интраорални и екстраорални карактеристики”/,,Morphological variations of Angle class III malocclusion intraoral and extraoral characteristics”.

Ментор: проф. д-р Лидија Кануркова

Арх.Бр. 02-1291/2 Од 11.05.2023


Кандидат: д-р Симона Јазбиншек

Наслов: ,,Терапевтски фиксни модалитети кои се применуваат за коригирање на малоклузија класа II/1 според Angle”/ ,,Therapeutic fixed modalities used for correction of angle’s class II/1 malocclusion”.

Ментор: проф. д-р Лидија Кануркова

Арх.бр.02-1305/2 од 11. 05. 2023


Кандидат: д-р Драган Миленковски

Наслов: Евалуација на придобивките од озон терапијата кај пациенти со хронична пародонтопатија”/ ,,Evaluation of benefits from ozone therapy in patients with chronic periodontitis”.

Ментор: проф. д-р Емилија Левеска Стефановска

Арх.бр. 02-644/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Алберт Маќелара

Наслов: ,,Состојба на оралното здравје кај децата на возраст од шест и дванаесет години во регионот на Дебар”./”State of oral health among children aged six and twelve years in the region of Debar”

Ментор: проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-629/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Реџеп Љусјани

Наслов: ,,Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца од ромска националност во општина Шуто оризари”./ ”Assessment of the dental health of 12 –year-old children of roams nationality in the municipality of Shuto Orizari”.

Ментор: проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-636/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Елмаза Љуша

Наслов: ,,Проценка на денталната старост и неправилности на дентални лакови кај пациенти со ектопична ерупција и /или импакција на максиларни канини”/ ”Assessment (Evaluation) of dental age and dental arch irregularities in patients with ectopic eruption and /or impaction of maxillary canines

Ментор: проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-628/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Алтина Караи Хајдари

Наслов: ,,Проценка на влијанието на фиксните ортодонтски апарати и алајнерите врз пародонталното здравје компаративна студија”/ ”Assessment of fixed orthodontic appliances and aligners impact on periodontal health-a comparative study”

Ментор: проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Коментор: проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-624/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Елена Алексова Новеска

Наслов: ,,Утврдување на квантитативната застапеност на кариогените микроорганизми и pH-вредноста во плунка пред и по употреба на пасти за заби”. / ” Determination of the quantitative presence of cariogenic microorganisms and pH value in saliva before and after using toothpastes ”.

Ментор: проф. д-р Александар Димков

Арх.бр. 02-607/2од 03.03.2023


Кандидат: д-р Реџеп Синанаи

Наслов: ,,Проценка на ортодонтски отстапувања кај младата популација во Полошкиот регион, според IOTN индекс”/” Assessment of orthodontic deviations in the young population in the Polog region, according to the IOTN index”

Ментор: доц. д-р Ирена Гавриловиќ

Арх.бр. 02-616/2од 03.03.2023


Кандидат: д-р Мартина Трајковска

Наслов: ,,Примарна стабилност и осеоинтеграција на дентални импланти во постериорна максила со синус лифт”. / “Primary stability and Osseo integration of dental implants in the posterior maxilla with a sinus lift procedure

Ментор: проф.д-р Марија Пеева

Арх.бр. 02-618/2 од 03.03.2023


Кандидат: д-р Марко Атанаскоски

Наслов: ,,Улогата на плунката како прогностички медиум за појава на локални постекстекстракциони компликации”./,,Role of saliva as a prognostic medium for the occurrence of local  postreaction complications”

Ментор: проф.д-р Гордана Апостолова

Арх.бр.02-560/2 од 03.03.2023


Кандидат: Елена Лошкова

Наслов: ,,Терапија на дисфункции на ТМЗ со помош на мичиген сплинтот”/,,Therapy of temporomandular disorders with Michigan splint”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.02-489/2 од 03.03.2023


Кандидат: Марија Гугуљанова

Наслов: ,,Протетичко згрижување на пациенти со мали дефекти во забните низи’’/ ,,Prosthetic care of patients with minor defects of the dental arrays”

Ментор: проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.02-3414/1 од  24.11.2022


Кандидат: д-р  Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов: ,,Имплантен третман во пострериорна беззаба максила“/,,Implant Treatment in Posterior Edentulous Maxilla

Ментор: проф.д-р Марија Пеева Петреска

Арх.бр.02-3413/1 од  24.11. 2022


Кандидат: Марија Ѓорѓиевска Дебаловска

Наслов: ,,Хибридни протези’’/  ,,Hibrid dentures”

Ментор: проф. д-р Гордана Ковчевска

Арх. бр. 02-3183/1 Од 03.11.10.2022


Кандидат: Синајда Халитовиќ

Наслов: ,,CAD/CAM керамички материјали’’/ ,,CAD/CAM ceramic materials”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-3179/1 од 03.11.2022


Кандидат: Риалда Ризвановиќ

Наслов: ,,CAD/CAM вестибуларни veneers фасети’’/ ,,CAD/CAM vestibular veneers”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-3184/1 од  03.11.2022


Кандидат: д-р  Александра Лалевска

Наслов: ,,Структура на КЕП индекс кај деца од 12-13 годишна возраст, споредбено урбана–рурална средина’’/ ,,Structure of DMF index in children from 12 years of age, comparing urban versus rural environment”

Ментор: проф. д-р Александар Димков

Арх. бр. 02-2478/1 од 28.09.2022


Кандидат: д-р  Александра Домлевска

Наслов: ,,Карактеристики на современи коскени графтови и нивно проспективно влијание врз успехот на денталните импланти’’/,,Modern bone grafts, characteristics and their prospective influence on the success of dental implants”

Ментор: проф. д-р Даниела Велеска Стевковска

Арх. бр. 02-2477/1 од 28. 09. 2022


Кандидат: Изабела Василева

Наслов: ,,Материјали за 3д принтање ’’/ ,,Materials for 3D printing”

Ментор: проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. бр. 02-2480/1 од 28. 09.2022


Кандидат: Ристе Колев

Наслов: ,,Најчесто користени индекси во пародонтологија’’ / ,,The most useful indexes in periodontology”

Ментор: проф. д-р Катарина Дирјанска

Арх. бр. 02-2248/1 од 7.9.2022


Кандидат: д-р Марта Панчевска Спасоска

Наслов: ,,Антериорен отворен загриз – етиологија и тераписки пристап’’. / ’’Anterior open bite – etiology and therapeutic approach”

Ментор: Научен соработник д-р Марија Манева Ристовскa

Арх. Бр. 02-1873/1 од 07.07.2022


Кандидат: Антонина Јаковљев

Наслов: ,,Дизајн и изработка на биоблок апаратите”. / Design and construction of bioblock appliances”.

Ментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр: 02-1880/1 од 07.07.2022


Кандидат: Александра Настовска

Наслов: ,,Дизајн и изработка на регулаторите на функција според Френкел’’./ Design and construction of Frankel function regulators”

Ментор: Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1872/2 од 07.07.2022


Кандидат: Маја Филиповски

Наслов:  ,,Употреба на стабилизациски сплинтови кај пациенти со нарушена функција на мастикаторните мускули’’ / ,,The use of stabilization splints in patients with disfunction of the masticatory mussels”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1101/1 од 7.4.2022


Кандидат: Фиснике Осман

Наслов:  ,,Керамички вестибуларни veneers фасети’’ / ,,Seramic veneer”

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 02-1098/1 од 7.4.2022


Кандидат: д-р Хана Љатифи

Наслов: „Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’ / „Comparison analysis between slow and rapid maxillary expansion”

Проф. д-р Билјана Џипунова
Арх. Бр. 02-3598/1 од 30.12.2021


Кандидат : д-р Томислав Томиќ

Наслов: „Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија” / „Anatomical and biomechanical apsects of dental implantology”

Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02.1022/1 од 4.5.2021


Кандидат : д-р Марија Јорданова

Наслов:  „Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение” / „Contemporary approach in assessment , diagnosis and treatment plan of malocclusion Class II division 1”

Проф. д-р Лидија Кануркова
Арх. Бр. 02-1021/1 од 4.5.2021


Кандидат: д-р Елена Кангова Ѓоргиева

Наслов: „Комплексен пристап при поставување на импланти во пострериорна максила“ / „Complex Approach for Dental Implants Placement in Posterior Maxilla

Ментор : Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Арх. Бр. 02-1020/1 од 4.5.2021


Кандидат: д-р Вишња Жабева

Наслов:  „Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином“ /
„Prosthetic rehabilitation in patients that have undergone a surgery for oral cancer“

Ментор: Проф. д-р Весна Коруновска Стевковска
Арх. Бр. 02-1019/1 од 4.5.2021