Прифатени теми за магистерски труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: д-р Елхам Ебиби

Наслов: “Клиничка слика и терапија на изместен темпоромандибуларен зглобен диск со редукција”/“Clinical manifestatation and therapy of temporomandibular joint disk displacement with reduction”

Ментор: Проф д-р Билјана Капушевска

Бр.02-1351/2oд 29. 5. 2024

Кандидат: д-р Садри Имери

Наслов: “Евалуација на јачината на врската на хибридниот слој со универзални адхезиви кај кариес афектиран денти”/“Evaluation of the bond strength of the hybrid layer with universal adhesives incaries affected dentin”

Ментор: Проф д-р Илијана Аџисанкова Муратовска

Бр.02-994/2 oд 29. 03. 2024

Кандидат: д-р Линдим Пошка

Наслов: “Процена на халитоза кај пациенти со Diabetes Mellites тип 2”/“Evaluation of halitosis in patients with Diabetes Mellitus type 2”

Ментор: Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска

Бр.02-924/2 oд 29.03. 2024

Кандидат: д-р Сања Кондова

Наслов: “Клиничка и микробиолошка евалуација на Еритритол како дополнителен терапевтски метод на конвенционалниот третман на хроничната пародонтопатиј”/“Clinical and microbiological evaluation of Erythritol as an additional therapeutic method to the conventional treatment of chronic periodontopathy,,

Ментор: Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Бр.02-188/3 oд 01.02.2024

Кандидат: д-р Верица Гаврилоска

Наслов: “Влијанието на пуферскиот капацитет на плунката на застапеноста на денталниот кариес кај деца на дванаесетгoдишна возраст”/“The impact of the salivary buffer capacity on the representation in dental caries in twelve-year-old children”

Ментор: Проф.д-р Мира Јанкуловска

Бр. 02-731/2 oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Катерина Атанасовска

Наслов: “Употреба на дигиталната технологија во ортодонтската пракса”/“Use of digital technology in orthodontic practice”

Ментор: Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова

Бр. 02-707/2 oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Влора Нуредини

Наслов: “Клиничко испитување за промена на бојата и на сензитивноста на забите по примена на третманите за негово избелување”/“Clinical evaluation of color change and tooth sensitivity with bleaching treatment”

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Бр. 02-619/2 oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Семра Ѓурѓевиќ

Наслов: “Преваленција на постоперативна болка по извршена ендодонтска терапија во една и две посети при примена на два различни цементи за дефинитивна оптурација на коренски канали”/“Prevalence of postoperative pain after endodontic treatment performed in one and two visits when using two different types of sealing materials ”

Ментор: Проф.д-р Василка Ренџова

Бр. 02-598/2 oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Маџиде Иса

Наслов: “Влијание на концентрацијата на хијалуронската киселина врз реконструкција на интерденталната папила во естетска зона”/“ Influence of the concentration of hyaluronic acid on the reconstruction of interdental papilla in esthetic zone”

Ментор: Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска

Бр. 02-601/2 oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Гоце Ѓоревски

Наслов: “Квалитативни и квантитативни разлики при употреба на ПРФ/PRF фибрин и хијалуронска киселина како тераписки модалитети при зараснување на рана после екстракција”/“ Qualitative and quantitative differences in the use of PRF fibrin and Hyaluronic acid as therapeutic modalities for wound healing after extraction”

Ментор: Проф. д-р Едвард Јанев

Бр. 02-428/ oд 8.3.2024

Кандидат: д-р Димитар Илиев

Наслов: ,,Компаративна анализа на интраорално и екстраорално скениран интероклузален простор кај забно трупче”/,,Comparative analysis of interocclusal space at tooth stump intraorally and extra orally scanned”

Ментор: проф.д-р Сања Панчевска

Арх.бр. 02-511/2 од 03.03.2023

Кандидат: д-р Софија Митева Кацарски

Наслов: “Ефикасноста на ласерот и ортофосфорната киселина врз размачканиот слој на дентинот”/“The efficacy of laser and orthophosphoric acid on the dentin`s smear layer”

Ментор: Проф. д-р Илијана Аџисанкова Муратовскa

Бр. 02-3722/2 oд 18.12.2023

Кандидат: д-р Маја Денкова

Наслов: “Споредба на маргиналното и внатрешното налегнување на CAD-CAM изработени циркониумски конструкции врз основа на дигитален и конвенционален отпечаток “/“Comparison of the marginal and internal fit of CAD-CAM fabricated zirconium constructions based on digital and conventional impression methods”

Ментор: Проф. д-р Гордана Ковачевска

Бр.02-3662/2 oд 18.12.2023

Кандидат: д-р Бурхан Ќамил

Наслов: “Препарати на база на хлорхексидин и растителни масла-иновативен третман на алвеолити“/ “Preparations based on chlorhexidine and vegetable oils-innovative treatment of alveoliti”

Ментор: Проф. д-р Даниела Велеска Стевковскa

Бр. 02-2842/2 Од 24. 11. 2023

Кандидат: д-р Денис Омеров

Наслов: “Корелација меѓу силата на инсерција на импланти (торк) и степен на загуба на маргиналната периимплантна коска (MBL-marginal bone loss“/ “Correlation between implant insertion force (torque) and degree of marginal peri-implant bone loss (MBL)”

Ментор: Проф. д-р Даниела Велеска Стевковскa

Бр.02-3311/2 Од 24. 11. 2023

Кандидат: д-р Сејфедин Сулејмани

Наслов: “Халитоза и орално-хируршки интервенции “/ “Halitosis and oral surgical interventions

Ментор: Проф. д-р д-р Ќиро Ивановски

Бр. 02-2993/3 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Миланчо Младеноски

Наслов: “Евалуација на различни методи за кондиционирање на целосно керамички фиксно –протетички реставрации врз бондирање на метални ортодонски брекети (in vitro студија) “/“Evaluation of different conditioning methods on bonding effectiveness of metaorthodontic brackets to all- ceramic prosthodontic restorations (in vitro study)”

Ментор проф. д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Бр.02-2720/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Даниела Нечовска Насто

Наслов: “Преваленцата на лошите орални навики и нивната асоцијација со малоклузиите кај деца од 3-6 годишна возраст на територија на општина Битола”/”The prevalence of poor oral habits and their association with malocclusions in 3-6 years old children in the territory of Bitola”

Ментор: Научен соработник д-р Билјана Богдановска

Бр. 02-2601/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Сања Анѓеловска Оџаклиеска

Наслов: “Проценка на скелетните и денталните структури на ортопантомограмски снимки кај испитаници со малоклузија збиеност и вкрстен загриз”/“Evaluation of skeletal and dental structures on orthopantomograms in subjects with crowding malocclusion and crossbite malocclusion”

Ментор: Проф. д-р Лидија Кaнуркова

Бр. 02-2570/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Мартин Илиевски

Наслов: “Влијанието на тробоцитно збогатен фибрин (PRF) во мекоткивно и коскено зараснување на рана по екстракција на импактирани мандибуларни трети молари “/“The impact of platelate rich fibrin (PRF) on soft and hard tissue wound healing after extraction of impacted mandibular third molars”

Ментор: Проф. д-р Гордана Апостлова

Бр. 02-2541/2 Од 27.10.2023

Кандидат: д-р Весна Пацаноска

Наслов: “Влијанието на пандемијата на ковид-19 врз одржувањето на оралното здравје кај децата“/The impact of the Covid -19 pandemic on the maintenance of oral health in children”

Ментор: Проф. д-р Марија Стевановиќ

Бр.02-2541/2 Од 27.10.202

Кандидат: Д-р Ајше Рушиди Небиу

Наслов: ,,Компаративна евалуација на флексуралната сила на различни дентални композити”/ ”Comparative evaluation of flexural strength of different dental composites”

Ментор: Проф. д-р Соња Апостолска

Арх.Бр: 02-1786/2 од 07. 07. 2023


Кандидат: Д-р Сеат Абази

Наслов: ,,Примена на биостимулирачки ласери после екстракција”/,,Application of biostimulating laser after extraction”

Ментор: Проф. д-р Едвард Јанев

Арх.Бр. 02-1292/2 од 06. 06. 2023


Кандидат: Д-р Фјола Мехмед

Наслов: ,Хемиски и механички својства на алказитен реставративен материјал”/”Chemical and mechanical properties of an alcasite restorative material”

Ментор: Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх.Бр. 02-1139/2 Од 12.4.2023


Кандидат: Д-р Џевахире Вренези

Наслов:“Проценка на степен на конверзија и површинска структура на директни композитни реставративни материјали при различни модалитети на полимеризација“/,,Evaluation of degree of conversion and surface structure in direct composite restoratives following different polymerization modes“

Ментор: Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх.Бр.02-1140/2 Од 12.4.2023


Кандидат: Д-р Алмаса Дурмиши

Наслов: ,,Влијание на типот на пристапен кавитет врз фрактурната резистенција на ендодонтски третирани заби”/,,Influence of Access Cavity Designs on the Fracture Resistance of Endodontically Treated teeth”

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.Бр. 02-1117/2 Од 12.4.2023


Кандидат: Д-р Сихана Дурмиши

Наслов: ,,Ефектот на биолошката контаминација и процедурите за деконтаминација врз јачината на врската на композитните реставрации”/,,Effect of biological contamination and decontamination procedures on bond strength of composite restorations”

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.Бр. 02-1105/2 Од 12.4.2023


Кандидат: Д-р Гоце Димовски

Наслов: ,,Менаџмент на миофасцијална болка со помош на стабилизациски сплинтови”/,,Management of myofascial pain with the use of stabilisation splints”

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх.Бр.02-930/2 од .12.4.2023


Кандидат: Д-р Марија Велинова

Наслов: ,,Влијание на хируршката екстракција на импактирани трети мандибуларни молари врз пародонтаалниот статус на вторите молари агонисти”/ ,,Effect of surgical; ehtraction of impacted third mandibular molars on periodontal status of second molar agonists”.

Ментор: Проф. д-р Даниела Велеска Стевковска

Арх.Бр. 02-387/1од 30.01.2023


Кандидат: Д-р Даниела Чуркоска

Наслов: ,,Одредување на примарната стабилност на денталните импланти при имедијатно оптеретување”/,,Determination of primary stability of dental implants under immediate loading”.

Ментор: Проф. д-р Едвард Јанев

Арх.Бр. 02-204/2 од 30.01.2023


Кандидат: Д-р Садри Имери

Наслов: ,,Евалуација на јачината на врската на хибридниот слој со универзални адхезиви кај кариес афектиран дентин”/ ,,Evaluation of the bond strength of the hybrid layer with universal adhesives in caries affected dentin”.

Ментор: Проф. д-р Илијана Аџисанкова Муратовска

Арх.Бр. 02-192/2 од 30.01.2023


Кандидат: Д-р Душица Алексовска

Наслов: ,,Карактеристики на BioRoot-RSC биокерамичко полнење на коренските канали наспроти конвенционалните полнења во ендодонцијата”/ ,,Characteristics of BioRoot-RSC bio ceramic filling of root canals versus conventional filling in endodontics”

Ментор: Проф. д-р Илијана Аџисанкова Муратовска

Арх.Бр. 02-115/2 од 30.01.2023


Кандидат: Д-р Ридван Џемаиљи

Наслов: ,,Карцином на долна усна: Рестроспективна анализа на факторите кои влијаат на успехот од лекувањето”/ ,,Topic: Carcinoma of the lower lip”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.Бр. 02-388/1од 30.01.2023


Кандидат: Д-р Ардит Исеини

Наслов: ,, Одонтогени цисти: анализа на клиничките, рентгенолошките и патохистолошките карактеристики”/ ”Odontogenic cysts: analysis of clinical, radiologic and histopathologic characteristics ”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.Бр. 02-3807/1од 22.12.2022


Кандидат: Д-р Мартин Стојанов

Наслов: ,,Одредување на позицијата на јазикот при изговор на денталните, алвеоларните и палаталните согласки од македонскиот јазик кај пациенти со различни малоклузии преку статична палатографија’’/ ”Determination of the tongue position during the pronunciation of the dental, alveolar and palatal consonants from the Macedonian language in patients with different maloclussions through static palatography”.

Ментор: Проф д-р Билјана Џипунова

Арх.Бр. 02-3178/1 од 03.11.2022


Кандидат: Д-р Еџе Реџепагиќ

Наслов: ,,Морфометриска анализа на мандибуларниот рамус во функција на одредување на полот во хуманата популација’’/ ”Morphometric analysis of mandibular ramus as an indicator for sex determinatiot in the human population”.

Ментор: Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.Бр. 02-3182 /1 од 03.11.2022


Кандидат: Д-р Марио Јурхар

Наслов: ,,Дигитално водена ендодонција’’/ ”Digital guided endodontics”.

Ментор: Проф. д-р Марина Ефтимоска

Арх.Бр. 02-3181/1 од 03.11.2022


Кандидат: Д-р Мирко Савески

Наслов: ,,Саливарни биомаркери во корелација со предиспозицијата кон дентален кариес’’./ ,,Salivary biomarkers in correlation with predisposition to dental caries”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.Бр. 02-2476/1 од 28.09.2022


Кандидат: Д-р Рената Стефанова

Наслов: ,,Проценка на релацијата помеѓу ортодонтските  неправилности во антеропостериорен правец и постуралниот статус на стапалата кај деца’’. / ,,Assessment of the relation between orthodontic anteroposterior irregularities and the foot posture in children ”.

Ментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1876/1 од 7. 7. 2022


Кандидат : Д-р Михаела Петровска

Наслов: ,,Корелација меѓу overjet-от, аголот ANB и анализата по Wits во прoценката на сагиталните скелетни односи’’. / ”Correlation of overjet, ANB angle and Wits appraisal for assessment of sagittal skeletal relationships”.

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Арх. Бр. 02-1875/1 од 7. 7. 2022


Кандидат: Д-р Моника Даштевска

Наслов: ,,Проценка на денталната возраст со методите на Demirjian и Nolla кај македонска популација на возраст од 6-16 години’’. / ’’Dental age estimation by Demirjian’s and Nolla’s method  in macedonian population aged 6-16 years  old ”   

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Арх. Бр. 02-1874/1 од 7. 7. 2022


Кандидат: Д-р Тринга Бектеши

Наслов: ,,Проценка на влијанието на обликот на инцизивите, димензиите на забите и димензиите на денталните лакови врз појавата на неправилноста збиеност на забите’’./.,,Evaluation of the impact of  incisor crown shape, dimensions of teeth and dimensions of dental arches on dental crowding”.

Ментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1642/1 од 9. 6. 2022 г.


Кандидат: Д-р Атанас Илиев

Наслов: ,,Ефекти од примена на халсепт врз субгингивалниот микробиолошки наод кај пациенти со пародонтопатија”/,,Effects of halsept application on subgingival microbiological findings in patients with periodontitis”

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх. Бр. 02-1641/1 од 9. 6. 2022 г.


Кандидат: Д-р Драгица Митрева

Наслов : ,,Проследување на димензиите, формата и големината на максиларниот и мандибуларниот дентален лак кај испитаници со малоклузија II класа 1 одделение’’ /,,Review of the dimensions, the form and size of the maxilar and mandibular dental arch in respondents with malloclusion II class 1 ”.

Ментор: Проф. д-р Лидија Кануркова

Арх. Бр. 02-1640/1 од 9. 6. 2022 г.


Кандидат: Д-р Луанеша Муртезаи

Наслов: ,,Влијанието на пандемијата COVID-19 врз ортодонтскиот третман”/,,Impact of COVID-19 pandemic in orthodontic treatment”.

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Арх.Бр. 02-1639/1 од 9. 6. 2022 г.


Кандидат: Д-р Харбин Бафтијари

Наслов: ,,Застапеност на ортодонтските неправилности и лошите навики во млечната дентиција, кај предшколски деца во Полошки регион, Р.С. Македонија’’ / ,,Prevalence of orthodontic malloclusions and bad habits in deciduous dentition in preschool children from the Polog region, R.N. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Ирена Гавриловиќ

Арх. Бр. 02-1272/1 Од 5. 5. 2022


Кандидат: Д-р Валдета Османи

Наслов: ,, Влијанието на агнезата на третите молари врз развитокот и ерупцијата на соседните втори молари’’ / ,, The influence of congenitally missing third molars on the development and eruption of adjacent second molars”

Ментор: Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх. Бр. 02-1271/1 од 5. 5. 2022


Кандидат: Д-р Амела Цана

Наслов: ,, Влијанието на хлорхексидин растворот врз гингивалното здравје кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати’’ / ,, Influence of chlorhexidine mouthwash on gingival health in orthodontic patients with fixed appliances ”

Ментор: Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх. Бр. 02-1268/1 Од 5. 5. 2022


Кандидат: Д-р Елена Радеска

Наслов:  ,,Ефекти од апликација на средства за епителизација при френулектомија со диоден ласер’’ / ,,Effects of epithelization-enhancing agents following diodelaser-assisted frenectomy”

Ментор: Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх. Бр. 02-1100/1 од 7.4.2022


Кандидат: Д-р Бојан Ангеловски

Наслов:  ,,Евалуација на ефикасноста на два вида на препарати во стопирање на кариес на рано детство’’ / ,,Efficiency evaluation of two types of medicines in arresting early childhood caries”.

Ментор: Проф.д-р Мери Павлевска

Арх. Бр. 02-1099/1 од 7.4.2022


Кандидат: Д-р Ридван Асани

Наслов  ,,Определување на концентрацијата на саливарните електролити и нивното значење за одржување на оралното здравје’’/ Determination of the concentration of the salivary elektrolytes and thrir importance in the maintenance of oral nealth”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх. Бр. 02-687/1 од 28.02.2022


Кандидат: Д-р Емица Младеновска Спасиќ

Наслов: “Превенција и менаџмент на антриција со помош на индивидуално изработени меки вметнувачи” / ,, Prevention and management of attrition with the use of individualy crafted soft splints”

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевскa

Арх. Бр. 02-377/1 од 28.1.2022


Кандидат: Д-р Сања Енџекчева

Назив: “Клиничка евалуација на ендодонтска терапија кај симптоматски и асимптоматски хронични апикални пародонтити’’ / “Clinical evaluation of endodontic therapy in symptomatic and asymptomatic chronic apical periodontitis”

Ментор: Проф. д-р Лидија Поповска

Арх. Бр. 02-376/1 од 28.1.2022


Кандидат: Д-р Стефан Кузмановски

Наслов: “Евалуација на различни методи за кондиционирање на целосно керамички фиксно –протетички реставрации врз бондирањето на керамички ортодонтски брекети (in vitro студија) “ / “Evaluation of different conditioning methods on bonding effectiveness of ceramic orthodontic brackets to all-ceramic prosthodontics restorations ( in vitro study)”

Ментор: Проф. д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Арх. Бр. 02-36 01/1 од 30.12.2021

 


Кандидат: Д-р Бојан Попоски

Наслов: “Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија” / “Determination of the morphological characteristics of the lip grooves of the population of the Republic of North Macedonia by using cheiloscopy”

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх. Бр. 02-36 00/1 од 30.12.2021


Кандидат: Д-р Марија Јанкуловска

Наслов: “Радиографска евалуација на ерупцијата и можноста за импакција натретите мандибуларни молари” / “Radiographic evaluation of the eruption and the possibility for impaction of third mandibular molars”

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Aрх. Бр. 02-3599/1 од 30.12.2021


Кандидат: Д-р Андриана Андреева

Наслов: ,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман” / ,,The impact of the pandemic and COVID – 19 on teenagers anxiety and concern about their visit to the orthodontist and their need for orthodontic treatment”

Ментор: проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх. бр. 02-2108/1 од 17.9.2021


Кандидат: Д-р Зорица Николова

Наслов: ,,Орални навики, нивно влијание врз оро-дентофацијалниот комплекс и нивно менаџирање во ортодонцијата” /,,Oral habits, influence on the orthodontic complex and management in orthodontics”

Мендор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1541/1 oд 1.7.2021


Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов: ,,Сооднос меѓу ендодонтската терапија, реставрацијата и промени во периапикалното ткиво” / ,,Relationship between endodontic therapy, restration and change in periapical tissue”

Мендор: Проф. д-р Лидија Поповска

Aрх. Бр. 02-1023/1 од 4.5.2021


Кандидат: Д-р Маја Петревска

Наслов: ,,Евалуација на микропропустливоста кај II класа композитни реставрации” – bulk fill наспроти конвенционална метода – in vitro studija” / ,,Comparative evaluation of microleakage in class II cavites restored with bulk fill and conventional coposites in vitro study

Ментор: Проф. д-р Соња Апостолска

Арх.бр.02-364/1  од 11.2.2021г.


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов: ,,Проценка на периодонталните параметри на вториот мандибуларен молар во корелација со орално хирушкиот модифициран индекс на педерсон  при екстракција на трети импактирани мандибуларни молари” / ,,Evaluation of the periodontal parameters of the second mandibular molar in corrrlation with modified Pederson index during the extraction of impacted mandibular third molars”

Ментор: Проф. д-р Албердто Бенедети

Арх.бр.02-2998/1  од 22.10.2020


Кандидат: Д-р Фјола Ајети

Наслов: ,,Евалуација на степенот на минерализација на забите, кај пациентите со агенеза на заби ( хиподонција)” / ,,Evaluation of the degree of teeth mineralization in patients with dental agenesis (hypodontia)”

Ментор: Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр.02-2501/1  од 18.9.2020


Кандидат: Д-р Лаурант Мутезаи

Наслов: ,,Влијание на различните ириганси врз појавата на болка по обработката на коренски канали” / ,,Effecet of different irrigation solutions on postoperative pain following instrumentation of root canals”

Ментор: Проф. д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02-2103/1 од 16.7.2020


Кандидат: Д-р Беџет Рочи

Наслов: ,,Карактеристики на мекоткивниот профил кај различни неправилности во сагитала” / ,,Features of soft profile in various sagittal irregularities”

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Арх.бр.02-2102/1 од 16.7.2020


Кандидат: Д-р Газменд Селмани

Наслов на македонски јазик: ,,Корелација на предоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки  наод” / ,,Corrleation and accuracy of preoperative diagnostic tools of parotid gland masses with definitive hisopathological findings”

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр.02-1682/1 од 24.4.2020


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов: ,,Флап дизајнот во релација со поставеноста на третите мандибуларни молари” / ,,Flap design in relation to the position of the third mandibular molars”

Ментор: Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Арх.бр.02-1515/1 од 6.3.2020


Кандидат: Д-р Ертан Омеров

Наслов: ,,Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тробоцити врз примарната секундарната стабилност кај дентални импланти во долна вилица” / ,,The effect of platelet-rich plasma upon implant  in primary and secondary stability measured by resonance frequency analysis in the lower jaw”

Ментор: Проф. д-р Оливер Димитровски

Арх.бр.02-7061/1 од 10.2.2020


Кандидат: Д-р Аљбина Ајети

Наслов: ,,Релација меѓу поставеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните состојби и постоперативните компликации” / ,,The correlation between the position of the third mandibular molars with preoperative pathologies and postoperative complications”

Ментор: Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Арх.бр.02-4829/1 од 20.12.2019


Кандидат: Д-р Марија Младеновска

Наслов: ,,Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет и дентален  менаџмент” / ,,Evaluation of oral health status in diabetic and nondiabetic patients on hemodialysis and dental management”

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр.02-4830/1 од 20.12.2019


Кандидат: Д-р Оливера Србиновска

Наслов: ,,Емајловата површина после дебондирање на ортодонтски брикети – in vitro студија” / ,,Enamel surface after debonding orthodontic bracket – in vitro study”

Ментор: Проф. д-р Илијана Муратовска

Арх.бр.02-2757/1 од 10.9.2019


Кандидат: Д-р Марија Јанкуловска

Наслов: ,,Проценка на ерупција и можноста за импакција на мандибуларните трети молари-радиографско испитување” / ,,Evaluation of the eruption and the possibility of impaction of mandibular third molars-radiographic study”

Ментор: Проф.д-р Билјана Џипунова

Арх.бр.02-2354/1 од 05.07.2019


Кандидат: Д-р Анета Мијоска

Наслов: ,,Проценка на состјбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници” / ,,Evaluation of oral-health status and prosthodontics rehabilitation in geriatric patients”

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-2353/1 од 5.7.2019


Кандидат: Д-р Слободан Ѓеоргиев

Наслов: ,,Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест” / “Evaluation of the effects of vitamin D and calcium in the treatment of the periodontal disease”

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-1854/1 од 10.5.2019


Кандидат: Д-р Осман Јусуф

Наслов: ,,Евалуација за потребата од претпротетичка и протетичка рехабилитација кај пациенти во Кичево” / ,,Evaluation on the need for preprosthodontic and prosthodontic rehabilitation for patients  in Kicevo ”

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-1268/1 од 7.3.2019


Кандидат: Д-р Марко Младеновски

Наслов: ,,Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит” / ,,The role of cannabis oil in the treatment of oral mucositis”

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-526/1 од 31.1.2019


Кандидат: Д-р Јасна Симоноска

Наслов: ,,Компарација на различни методи на витална пулпотомија кај млечни заби” / ,,Comparison of different methods of vital pulpotomy in deciduous teeth”

Ментор: Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх.бр. 02-527/1 од 31.1.2019


Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов: ,,Застапеност распределба и квалитет на ендодонтската терапија во Република Макдонија” / ,,Frequency, distribution and quality of Endodontic therapy in the Republic of Macedonia”

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02.3375/1 од 9.11.2018


Кандидат: Д-р Иван Шутаров

Наслов: ,,Процена на влијанието ксеростомијата врзврз користење на мобилните акрилатни протези” / ,,Evaluation of the Influence of Xerosthomia Over Mobile Dentures Use”

Ментор: Проф.д-р Љубен Гугувчевски

Арх.бр.02-3374/1 од 9.11.2018


Кандидат: Д-р Ангела Тасевска

Наслов: ,,Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа) во гингивалниот флуид при ортодонтско придвижување на забите” / ,,Biomarker activity ( alcaline phosphatase, aspartat aminotransferase and lactat dehydrogense) in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement”

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-3370/1 од 9.11.2018


Кандидат: Д-р Јована Митиќ

Наслов: ,,Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки” / ,,Colour stability in temporary artificial crowns”

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.09-3372/1 од 9.11.2018


Кандидат: Д-р Милан Нацевски

Наслов: ,,Информираност на пациентите со пародонталната болест за вжност на контролните прегеди во одржувањето на постигнатите резултати” / ,,The awearness of patients with paradontal disease for the importance of recall for maintening of achieved of achieved result”

Ментор: Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Арх.бр.02-2420/1 од 26.9.2018


Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов: ,,Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло” / “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 4.7.2018


Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов: ,,Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија” / ,,Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 4.7.2018


Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов: ,, Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест” / ,,Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 4.7.2018


Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов: ,,Орална халитоза-показател на оралното здравје “ / ,,Oral halitosis-indikator of oral health”

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 4.7.2018


Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов: ,,Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија” / ,,Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.4.2018


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов: ,,Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица” / ,,Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.4.2018


Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов: ,,Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион / ,,Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 5.3.2018


Кандидат: Д-р Денис Димитриевски

Наслов: Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово, Пепублика Македонија и во Нитра, Словачка / Evaluation of dental health over 12 years old patients in Tetovo, Republic of Macedonia and in Nitra, Slovakia.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Јанкуловска

Арх. Бр. 02-258/2 Од 22.12.2017


Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов: ,,Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ” / ,,Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017


Кандидат: Д-р Александра Матева

Наслов: Проценка на функцијата на темпоромандибуларниот зглоб кај пациенти после конзервативен третман на кондиларни фрактури / Evaluation of temporomandibular join function in patients after conservative treatment of condylar fractures.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх. Бр. 02-1631/3 од 29.11.2017


Кандидат: Д-р Александра Матева

Наслов: Проценка на функцијата на темпоромандибуларниот зглоб кај пациенти после конзервативен третман на кондиларни фрактури / Evaluation of temporomandibular join function in patients after conservative treatment of condylar fractures.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх. Бр. 02-993/1 од 26.04.2017


Кандидат: Д-р Јасмин Фидоски

Наслов: Проценка на клиничката ефикасност од употребата на нано–емулзија/гел кај орално-хируршки меко-ткивни рани / Assestment of the clinical efficiency from the use of nano-emulsion/gel in oral surgery soft tissue wounds.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх. Бр. 02-993/1 од 26.04.2017


Кандидат: Д-р Јана Бајевска

Наслов: Ефекти на нанокомпозитен пристап кај дентален керамички материјал / Effects of nanocomposite approach in dental ceramic material

Ментор: Проф. д-р Љубен Гугувчевски

Арх. Бр. 09.350/3 Од 17.02.2017


Кандидат: Д-р Јана Милутиновиќ

Наслов: Проценка на ефектите од примена на PRF во третманот на инфракоскените дефкти / Evaluation of efficiency of PRF in the treatment of infrabony defectis

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх. Бр. 09-250/2 од 17.02.2017

 


Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов: ,,Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини” / ,,Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.2.2017


Кандидат: Д-р Фисник Касапи

Наслов: Клиничка и радиографска проценка на коскена формација со безграфитна техника на елевација на максиларен синус / Clinical and radiogrphical evaluation of the bone formation with graftless sinus augmentation technique

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх. Бр. 02-1901 од 04.11.2016


Кандидат: Д-р Арјета Сулејмани

Наслов: Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6 годишна возраст од Тетово, во урбана и рурална средина / Prevalence of early childhood caries in 3-6 years old children from Tetovo, in urban and rural environment

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх. Бр. 02.1900 од 04.11.2016


Кандидат: Д-р Емилија Костадиновска

Наслов: Проценка на информираноста и потребата за едукација на трауматска повреда – авулзија на заб / Assessment of information and need for education for traumatic ingury -Avulsion of Tooth

Ментор: Проф. д-р Мирa Јанкуловскa

Арх. Бр. 02-1898 од 04.11.2016


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов: ,,Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот” / ,,Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 4.11.2016


Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов: ,,Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија” / ,,Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1902 од 4.11.2016


Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов: ,,Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак” / ,,Gs three plaque gel in detection of dental plaque”

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.9.2016


Кандидат: Д-р Рамиз Фека

Наслов: Анализа на примена на оперативна метода по Caldwell-luc кај одонтогени максиларни синузити / Caldwell-luc procedure in maxillary sinusitis surgical treatment of odontogenic origin: a review.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх. Бр.02-14447 Од 23.09.2016


Кандидат: Д-р Шаќири Салајдин

Наслов: Наслов: Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај металкерамички надоместоци / Analysis of certain risk factors for fracture of the ceramic in metal-ceramic fixed prosthododontics

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр. 09-750/2 од 07.06.2016


Кандидт: Д-р Гајур Шабани

Наслов: Квалитетот на живот кај деца со бруксизам згрижени со ортодонтски помагала / Quality of life in children with bruxism treated with ortohodontic appliances

Ментор: Проф. д-р Билјана Капушевска

Арх. Бр.09-595/2 од 26.05.2016


Кандидат: Д-р Зорица Ризинска

Наслов: Површинска топографија и микроцврстина на конвенционални глас-јономер цементи по инкорпорирање на различни типови нанопартикли / Surface topography and microhardness of conventional glass-inonmer cements after incorporation of diferent types of nanoparticles.

Ментор: Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх. Бр. 09-474/2 од 26.05.2016


Кандидат: Д-р Биљана Пановска

Наслов: Застапеност на ХПВ во пародонциумот и неговата поврзаност со пародонталната болест / Prevalence of HPV in parodoncium and its association with periodontal disease.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх. Бр. 09-184 од 12.02.2016


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов: ,,Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари” / ,,Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars”

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр. 02-1935 од 30.12.2015


Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов: ,,Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово” / “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014