Прифатени теми за магистерски труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Кандидат: Д-р Андриана Андреева

Наслов на прифатена тема на македонски јазик: ,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”

Наслов на прифатена тема на англиски јазик: ,,The impact of the pandemic and COVID – 19 on teenagers anxiety and concern about their visit to the orthodontist and their need for orthodontic treatment”

Ментор: проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх. бр. 02-2108/1 од 17.9.2021


Кандидат: Д-р Зорица Николова

Наслов на прифатени теми на македонски јазик:  “Орални навики, нивно влијание врз оро-дентофацијалниот комплекс и нивно менаџирање во ортодонцијата” . 

Наслов на прифатени теми на англиски  јазик: “Oral habits, influence on the orthodontic complex and management in orthodontics”

Мендор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх. Бр. 02-1541/1 Од 01.07.2021


Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов на македонски јазик: “Сооднос меѓу ендодонтската терапија, реставрацијата и промени во периапикалното ткиво” .

Наслов на прифатени теми на англиски јазик: “Relationship between endodontic therapy, restration and change in periapical tissue”

Мендор: Проф. д-р Лидија Поповска

Aрх. Бр. 02-1023/1 Од 04.05.2021


Кандидат: Д-р Маја Петревска

Наслов на македонски јазик: “Евалуација на микропропустливоста кај II класа композитни реставрации” – bulk fill наспроти конвенционална метода – in vitro studija

Наслов на англиски јазик: “Comparative evaluation of microleakage in class II cavites restored with bulk fill and conventional coposites in vitro study

Ментор: Проф. д-р Соња Апостолска

Арх.бр.02-364/1  од 11.02.2021г.


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов на македонски јазик: “Проценка на периодонталните параметри на вториот мандибуларен молар во корелација со орално хирушкиот модифициран индекс на педерсон  при екстракција на трети импактирани мандибуларни молари”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the periodontal parameters of the second mandibular molar in corrrlation with modified Pederson index during the extraction of impacted mandibular third molars”

Ментор: Проф. д-р Албердто Бенедети

Арх.бр.002-2998/1  од 22.10.2020


Кандидат: Д-р Фјола Ајети

Наслов на македонски јазик: “Евалуација на степенот на минерализација на забите, кај пациентите со агенеза на заби ( хиподонција)”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the degree of teeth mineralization in patients with dental agenesis (hypodontia)”

Ментор: Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр.02-2501/1  од 18.09.2020


Кандидат: Д-р Лаурант Мутезаи

Наслов на македонски јазик: “Влијание на различните ириганси врз појавата на болка по обработката на коренски канали”

Наслов на англиски јазик: “Effecet of different irrigation solutions on postoperative pain following instrumentation of root canals”

Ментор: Проф. д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02-2103/1 од 16.07.2020


Кандидат: Д-р Беџет Рочи

Наслов на македонски јазик: “Карактеристики на мекоткивниот профил кај различни неправилности во сагитала”

Наслов на англиски јазик: “Features of soft profile in various sagittal irregularities”

Ментор: Проф. д-р Билјана Џипунова

Арх.бр.02-2102/1 од 16.07.2020


Кандидат: Д-р Газменд Селмани

Наслов на македонски јазик: “Корелација на предоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки  наод”

Наслов на англиски јазик: “Corrleation and accuracy of preoperative diagnostic tools of parotid gland masses with definitive hisopathological findings”

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр.02-1682/1 од 24.04.2020


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Флап дизајнот во релација со поставеноста на третите мандибуларни молари”

Наслов на англиски јазик: “Flap design in relation to the position of the third mandibular molars”

Ментор: Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Арх.бр.02-1515/1 од 06.03.2020


Кандидат: Д-р Ертан Омеров

Наслов на македонски јазик: “Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тробоцити врз примарната секундарната стабилност кај дентални импланти во долна вилица”

Наслов на англиски јазик: “The effect of platelet-rich plasma upon implant  in primary and secondary stability measured by resonance frequency analysis in the lower jaw”

Ментор: Проф. д-р Оливер Димитровски

Арх.бр.02-7061/1 од 10.02.2020


Кандидат: Д-р Аљбина Ајети

Наслов на македонски јазик: “Релација меѓу поставеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните состојби и постоперативните компликации”

Наслов на англиски јазик: “The correlation between the position of the third mandibular molars with preoperative pathologies and postoperative complications”

Ментор: Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Коментор: Проф. д-р Катерија Дирјанска

Арх.бр.02-4829/1 од 20.12.2019


Кандидат: Д-р Марија Младеновска

Наслов на македонски јазик: “Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет и дентален  менаџмент”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of oral health status in diabetic and nondiabetic patients on hemodialysis and dental management”

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Коментор: Проф. д-р Катерија Дирјанска

Арх.бр.02-4830/1 од 20.12.2019


Кандидат: Д-р Оливера Србиновска

Наслов на македонски јазик: “Емајловата површина после дебондирање на ортодонтски брикети – in vitro студија”

Наслов на англиски јазик: “Enamel surface after debonding orthodontic bracket – in vitro study”

Ментор: Проф. д-р Илијана Муратовска

Коментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх.бр.02-2757/1 од 10.09.2019


Кандидат: Д-р Марија Јанкуловска

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ерупција и можноста за импакција на мандибуларните трети молари-радиографско испитување”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the eruption and the possibility of impaction of mandibular third molars-radiographic study”

Ментор: Проф.д-р Билјана Џипунова

Арх.бр.02-2354/1 од 05.07.2019


Кандидат: Д-р Анета Мијоска

Наслов на македонски јазик: “Проценка на состјбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of oral-health status and prosthodontics rehabilitation in geriatric patients”

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-2353/1 од 05.07.2019


Кандидат: Д-р Слободан Ѓеоргиев

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the effects of vitamin D and calcium in the treatment of the periodontal disease”

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-1854/1 од 10.05.2019


Кандидат: Д-р Осман Јусуф

Наслов на македонски јазик: “Евалуација за потребата од претпротетичка и протетичка рехабилитација кај пациенти во Кичево”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation on the need for preprosthodontic and prosthodontic rehabilitation for patients  in Kicevo ”.

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-1268/1 од 07.03.2019


Кандидат: Д-р Марко Младеновски

Наслов на македонски јазик: “Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит”

Наслов на англиски јазик: “The role of cannabis oil in the treatment of oral mucositis”.

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-526/1 од 31.01.2019


Кандидат: Д-р Јасна Симоноска

Наслов на македонски јазик: “Компарација на различни методи на витална пулпотомија кај млечни заби”

Наслов на англиски јазик: “Comparison of different methods of vital pulpotomy in deciduous teeth”.

Ментор: Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх.бр. 02-527/1 од 31.01.2019


Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов на македонски јазик: “Застапеност распределба и квалитет на ендодонтската терапија во Република Макдонија”

Наслов на англиски јазик: “Frequency, distribution and quality of Endodontic therapy in the Republic of Macedonia”.

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02.3375/1 од 09.11.2018


Кандидат: Д-р Иван Шутаров

Наслов на македонски јазик: “Процена на влијанието ксеростомијата врзврз користење на мобилните акрилатни протези”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the Influence of Xerosthomia Over Mobile Dentures Use”.

Ментор: Проф.д-р Љубен Гугувчевски

Арх.бр.02-3374/1 од 09.11.2018


Кандидат: Д-р Ангела Тасевска

Наслов на македонски јазик: “Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа) во гингивалниот флуид при ортодонтско придвижување на забите”

Наслов на англиски јазик: “Biomarker activity ( alcaline phosphatase, aspartat aminotransferase and lactat dehydrogense) in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement”.

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Коментор: Доц.д-р Наташа Тошевска-Спасова

Арх.бр.02-3370/1 од 09.11.2018


Кандидат: Д-р Јована Митиќ

Наслов на македонски јазик: “Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки”

Наслов на англиски јазик: “Colour stability in temporary artificial crowns”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.09-3372/1 од 09.11.2018


Кандидат: Д-р Милан Нацевски

Наслов на македонски јазик: “Информираност на пациентите со пародонталната болест за вжност на контролните прегеди во одржувањето на постигнатите резултати”

Наслов на англиски јазик: “The awearness of patients with paradontal disease for the importance of recall for maintening of achieved of achieved result”.

Ментор: Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Арх.бр.02-2420/1 од 26.09.2018


Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов на македонски јазик: “Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло”

Наслов на англиски јазик: “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”.

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 04.07.2018


Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов на македонски јазик: “Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија”.

Наслов на англиски јазик: “Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”.

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 04.07.2018


Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов на македонски јазик: “Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест”.

Наслов на англиски јазик: Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 04.07.2018


Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов на македонски јазик: “Орална халитоза-показател на оралното здравје “.

Наслов на англиски јазик: “Oral halitosis-indikator of oral health”.

Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 04.07.2018


Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов на македонски јазик: “Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија”

Наслов на англиски јазик: “Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.04.2018


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018


Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов на македонски јазик: “Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион”.

Наслов на англиски јазик: “Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”.

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 05.03.2018


Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов на македонски јазик: “Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ”.

Наслов на англиски јазик: “Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017


Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов на македонски јазик: “Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини”.

Наслов на англиски јазик: “Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”.

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.02.2017


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот”.

Наслов на англиски јазик: “Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”.

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 04.11.2016


Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов на македонски јазик: “Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија”.

Наслов на англиски јазик: “Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”.

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Коментор: Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-1902 од 04.11.2016


Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов на македонски јазик: “Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак”.

Наслов на англиски јазик: “Gs three plaque gel in detection of dental plaque”.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.09.2016


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари”.

Наслов на англиски јазик: “Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars”.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр. 02-1935 од 30.12.2015


Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов на македонски јазик: “Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

Наслов на англиски јазик: “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014