Одбранети докторски трудови

Тема: Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии

Кандидат: Бруно Николовски


Тема: Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделение

Кандидат: Ирена Гавриловиќ


Тема: Евалуација на физички и механички карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционални тотални протези

Кандидат: Надица Јанева


Тема: Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман

Кандидат: Ана Радеска Пановска


Тема: Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија

Кандидат: Абдил Изаири


Тема: Ефикасност на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман

Кандидат: Маријана Мирческа


Тема: Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците

Кандидат: Мирјана Марковска Арсовска


Тема: Микропропустливоста и јачината  на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација

Кандидат: Емилија Костадиновска


Тема: Анализа на дистрибуцијата на  оклузалните  вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции  – метод на конечни елементи

Кандидат: Соња Вујасин


Тема: Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи

Кандидат: Снежана Димитроска


Тема: Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата

Кандидат: Денис Бафтијари


Тема: Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија

Кандидат: Марија Ивановска Стојановска


Тема: Влијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура

Кандидат: Весна Јанкуловска


Тема: Антимикробната ефикасност Er.YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали

Кандидат: Агиме Драгидела Тенекја


Тема: Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки

Кандидат: Катерина Василева Гешоска


Тема: Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники

Кандидат: Борјан Наумовски


Тема: Процена на квлитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата

Кандидат: Зана Лила Красниќи


Тема: Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер

Кандидат: Мирсад Шкрета


Тема: Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации

Кандидат: Марјан Петков


Тема: Дијагностичко прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини

Кандидат: Јасна Петровска


Тема: Третман на ортодонтските неправилности со два вида атхезиви

Кандидат: Газменд Јусуфи


Тема: Регенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали биоос и емдогаин – компаративна клиничка студија

Кандидат: Сашка Тодороска


Тема: Ефектот од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендодонтски третирани заби

Кандидат: Весна Јуруковска Шотаровска


Тема: Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија со низок интезитет кај пациенти со diabetes mellitus тип II

Кандидат: Висар Буњаку


Тема: Проценка на велофаренгиалниот свинктер и неговата улога во говорот на пациентите со расцепи на усна и непце

Кандидат: Татјана Георгиевска Јанческа


Тема: Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бурксизам

Кандидат: Будима Пејковска Шахпаска


Тема: Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии

Кандидат: Весна Трпевска


Тема: Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии

Кандидат: Линдита Зендели Беџети


Тема: Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот

Кандидат: Горан Панчевски


Тема: Методологија за проценка на трајноста на суптотална телескоп протеза

Кандидат: Ана Спировска


Тема: Ортодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс

Кандидат: Сабетим Черкези


Тема: Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест

Кандидат: Ана Белазелковска Грежловска


Тема: Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro)

Кандидат: Наташа Денкова


Тема: Процена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата

Кандидат: Катерина Златановска


Тема: Компаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца

Кандидат: Сања Нашкова


Тема: Влијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните кранифацијални структури

Кандидат: Билјана Богдановска


Тема: Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа

Кандидат: Елена Петрова


Тема: Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect

Кандидат: Наташа Ставрева


Тема: Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање

Кандидат: Анета Мијоска


Тема: Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином

Кандидат: Сузана Двојаковска


Тема: Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ

Кандидат: Весна Амбаркова


Тема: Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези

Кандидат:  Благоја Даштевски


Тема: Форензичка ДНК анализа на забите

Кандидат: Ванчо Спиров


Тема: Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби

Кандидат: Теута Адемај Кутловци


Тема: Влијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак

Кандидат: Мимоза Селмани


Тема: Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија

Кандидат: Дарко Поп Ацев


Тема: Терапевтска ефикасност на PerioChip хлорхексидин глуконат врз пародонталната болест

Кандидат: Сахмедин Сали


Тема: Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus

Кандидат: Гордана Апостолова


Тема: Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином

Кандидат: Антонио Кирков 


Тема: Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата

Кандидат: Марина Ефтимоска


Тема: Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографија

Кандидат: Емилија Бајрактарова – Ваљакова


Тема: Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти

Кандидат: Даниела Велевска – Стефковска


Тема: Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забите

Кандидат: Весна Филиповска Мицевска


Тема: Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија

Кандидат: Радмила Димовска


Тема: Влијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција

Кандидат: Софија Царчева Шаља


Тема: Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот

Кандидат: Јетмире Алимани Јакупи


Тема: Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO

Кандидат: Ајети Неџмие


Тема: Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerov синдром

Кандидат: Цветанка Бајрактарова Мишевска


Тема: Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus

Кандидат: Владимир Филиповски


Тема: Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции

Кандидат: Билјана Евросимовска


Тема: Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби

Кандидат: Сашо Јовановски 


Тема: Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции

Кандидат: Едвард Јанев 


Тема: Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти

Кандидат: Зана Агани 


Тема: Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста

Кандидат: Теута Пустина Красниќи 


Тема: Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест

Кандидат:  Соња Миндова 


Тема: Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи

Кандидат: Александар Димков


Тема: Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби

Кандидат: Мери Павлевска 


Тема: Проценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија

Кандидат:  Василка Ренџова 


Тема: Пролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин

Кандидат: Кристина Митиќ 


Тема: Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација

Кандидат: Емилија Стефановска 


Тема: Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги

Кандидат: Вера Стојановска 


Тема: Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест

Кандидат: Стевица Ристоска 


Тема: Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција

Кандидат: Олга Кокочова – Ивановска


Тема: Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија

Кандидат: Ефка Билбилова – Жабакова


Тема: Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот

Кандидат: Павлина Алексова 


Тема: Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби

Кандидат: Илијана Муратовска


Тема: Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи

Кандидат: Сања Панчевска


Тема: Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната  ретро препарација (докторска дисертација).

Кандидат: Марина Кацарска 


Тема: Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација)

Кандидат: Наташа Тошеска – Спасова


Тема: Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација)

Кандидат: Љуба Симјановска