Докторски трудови на разгледување

Тема:

Површинска адаптација, микропропустливост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи

Кандидат:

Д-р Либурн Куртиши


Тема:

Процена на краниофацијалните и дентоалвеоларни структури кај индивидуи со различен тип на  вертикален раст

Кандидат:

Д-р Марија Манева Ристовска