Прифатени теми за докторски труд

 • Кандидат: Д-р Славица Ѓоргиевска Јовановска
  Тема МК: Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка
  Тема АНГ: The effect of tamoxifen on periodontal health and oral candidiasis at breast cancer patients
  Ментор: проф.д-р Силвана Георгиева Арх.бр. 02-3475 од 01.12.2020
 • Кандидат: Д-р Рина Прокши
  Тема МК: Атрауматски реставративен третман кај деца
  Тема АНГ: Atraumatic restorative treatment in children
  Ментор: проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска Арх.бр. 02-3474 од 01.12.2020
 • Кандидат: Д-р Санела Идоска
  Тема МК: Евалуација на фибробласти – асоцирани со карцином (CAFs) и тумор – асоцирани макрофаги (TAMs) кај орален планоцелуларен карцином (OSCC): имунохистохемиска студија
  Тема АНГ:Evaluation of carcinoma – associated fibroblasts (CAFs) and tumor – associated macrophages (TAMs) in oral squamous cell carcinoma (OSCC): an immunohistochemical study
  Ментор: проф.д-р Даница Поповиќ МоневскаАрх.бр. 02-2104/1 од 16.07.2020
 • Кандидат: Д-р Билбил Речица
  Тема МК:Компаративна анализа на ефектот од примена на 4matrix коскен субституент со и без prf врз инфракоскените пародонтални џепови
  Тема АНГ: Comparative analysis of the effect of the use of 4 matrix bone substituite with and without prf on infrabony periodontal deffects
  Ментор: проф.д-р Мирјана ПоповскаАрх.бр. 02-696/1 од 10.02.2020
 • Кандидат: Д-р Урим Тефику
  Тема МК: Застапеност и улогата на bacteroides и fusobacterium кај пациенти со хронична пародонтопатија од македонска и албанска националност
  Тема АНГ: Respresentation and role of Bacteroides and Fusobacterium in the patients with periodontitis at Macedonian and Albanian nationality
  Ментор: проф.д-р Мирјана ПоповскаАрх.бр. 02-697/1 од 10.02.2020
 • Кандидат: Д-р Недим Касами
  Тема МК: Дијагностички и хируршки особености на плеоморфен аденом на паротидната жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв
  Тема АНГ: Diagnostic and Surgical Features of Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland: Evaluation of Recurrence Risk Factors and Facial Nerve Morbidity
  Ментор: проф.д-р Владимир ПоповскиАрх.бр. 02-693/1 од 10.02.2020
 • Кандидат: Д-р Влора Бериша
  Тема МК: Евалуација на ризик фактори за преканцерозни состојби кај протетички пациенти со дијабет
  Тема АНГ: Evaluation of risk factors for precancerous conditions in prosthetic patients with diabet
  Ментор: проф.д-р Гордана КовачевскаАрх.бр. 02-4187/1 од 20.12.2019
 • Кандидат: Д-р Либурн Куртиши
  Тема МК: Површинска адаптација, микропропустливост и клиничка ефикасност на различни материјали употребувани кај залевачи
  Тема АНГ: Adaptation ability, microleakage and clinical efficacy of different materials used as fissure sealants
  Ментор: проф.д-р Мира ЈанкуловскаАрх.бр. 02-4818/1 од 20.12.2019
 • Кандидат: Д-р Фуат Бислими
  Тема МК: Структурална анализа и површинска топографија на материјалите кои се користат за изработка на различно фиксно – протетички надоместоци и нивното влијание на површинската бактериска адхезија на стрептококус мутанс – in vitro студија
  Тема АНГ: Structural analysys and surface topography of the materials which are used for the preparation of various fixed – prosthetic restoration and their impact on bacterial adhesion of streptococcus mutans – in vitro study
  Ментор: проф.д-р Јагода БајевскаАрх.бр. 02-2752/1 од 10.09.2019
 • Кандидат: ГЕНЦ ДЕМЈАХА

Тема МК: Протетички адјувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло

Тема АНГ: Prosthetic adjuvant clinical approach of cephalea from orofacial origin

Ментор: проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр. 02-2136/1 од 05.06.2019

 • Кандидат: МАРИЈА МАНЕВА РИСТОВСКА

Тема МК: Проценка на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст

Тема АНГ: Estimation of craniofacial and dentoalveolar structurures at subjects with different vertical growth pattern

Ментор: проф.д-р Лидија Кануркова

Арх.бр. 02-3366/1 од 09.11.2018

 • Кандидат: МАРИЈАНА МИРЧЕСКА

Тема МК: Ефикасноста на три системи при конвенционален ендодонтски ретретман
Тема АНГ: Efficiency of three endodontics systems in a conventional endodontic retreatment

Ментор: проф.д-р Лидија Поповска

 • Кандидат: ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА

Тема МК: Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Тема АНГ: Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery

Ментор: проф.д-р Оливер Димитровски

 • Кандидат: МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА

Тема МК: Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
Тема АНГ: The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese

Ментор: проф.д-р Мирјана Поповска

 • Кандидат: ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ

Тема МК: Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Тема АНГ: Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers

Ментор: проф.д-р Јагода Бајевска

 • Кандидат: НАДИЦА ЈАНЕВА

Тема МК: Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Тема АНГ: Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures

Ментор: проф.д-р Гордана Ковачевска

 • Кандидат: МАРИЈА АНДОНОВСКА

Тема МК: Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот

Ментор: проф.д-р Соња Апостолска

 • Кандидат: АБДИЛ ИЗАИРИ

Тема МК: Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Тема АНГ: Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy

Ментор: проф.д-р Маја Пандилова

 • Кандидат: СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА

Тема МК: Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Тема АНГ: Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis

Ментор: проф.д-р Лидија Кануркова

 • Кандидат: СОЊА ДЕЈАНОСКА

Тема МК: Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Тема АНГ: Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method

Ментор: проф.д-р Јадранка Бундевска

 • Кандидат: КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА

Тема МК: Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Тема АНГ: Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns

Ментор: проф.д-р Јагода Бајевска

 • Кандидат: ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА

Тема МК: Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација

Ментор: проф.д-р Соња Апостолска

 • Кандидат: ДЕНИС БАФТИЈАРИ

Тема МК: Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Тема АНГ: Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy

Ментор: проф.д-р Алберто Бенедети

 • Кандидат: БРУНО НИКОЛОВСКИ

Тема МК: Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Тема АНГ: Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions

Ментор: проф.д-р Даница Поповиќ Моневска

 • Кандидат: АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША

Тема МК: Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Тема АНГ: Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers

Ментор: проф.д-р Ќиро Ивановски

 • Кандидат: ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА

Тема МК: Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
Тема АНГ: The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles

Ментор: Проф. д-р Вера Петрова

 • Кандидат: БОРЈАН НАУМОВСКИ

Тема МК: Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Тема АНГ: Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study

Ментор: проф.д-р Билјана Капушевска

 • Кандидат: АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА

Тема МК: Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Тема АНГ: Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need

Ментор: проф.д-р Мира Јанкуловска

 • Кандидат: МИРСАД ШКРЕТА

Тема МК: Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
Тема АНГ: A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession

Ментор: проф.д-р Златанка Белазелковска

Коментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

 • Кандидат: АГИМЕ ДРАГИДЕЛА

Тема МК: Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Тема АНГ: Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals

Ментор: проф.д-р Мира Јанкуловска

 • Кандидат: ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ

Тема МК: Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
Тема АНГ: The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysisпроф.

Ментор: д-р Љубен Гугувчевски