Прифатени теми за докторски труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно член 57, став 4 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 530/2020), на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје прифатени се следните предлог-докторски проекти за изработка на докторскиот труд:

Име и презиме на кандидатот

Д-р Афердита Салиху Фазлиу

Назив на темата на македонски јазик

Асоцијација помеѓу хронични периапикални инфламаторни лезии и дијабетес мелитус тип 2

Назив на темата на англиски јазик

Assiciation between chronic periapical inflammatory lesions and diabetes mellitus type 2

Име и презиме на менторот

Проф.д-р Марина Кацарска

Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата

22.12.2022

02-3300/5

Д-р Пасионаре Џара Будима

Корелација помеѓу хронолошка и скелетната возраст со примена на индексот на созревање на вратните пршлени и индексот на дентална калцификација и нивната употреба во планирањето на ортодонтскиот дентално-ортопедскиот третман

Correlation of chronological age and cervical vertebral maturity index and dental calcification index of maxillary canines and mandibular second molars and their application in orthodontic and dental orthopedic treatment planning Проф.д-р Лидија Кануркова 24.11.2022
02-667/3
Д-р Ана Гиговска Компаративна студија на клинички и имунолошки параметри кај импактирани мандибуларни трети молари третирани со конвенционална и пиезорлрктрична хирургија Comparative study of clinical and immunological parameters in impacted mandibular third molars treated with conventional and piezoelectric surgery Проф.д-р Борис Величковски 7.7.2022
02-1584/3
Д-р Ставре Трајчулески Проценка на ефикасност и безбедност на втората генерација на автологни крвни деривати во презервација на коскениот и мекоткивниот квантитет и квалитет на постекстракционата алвеола Efficiency and safety assesmengt of the second generation autologous blood derived products in the hard and soft tissue quantity and quality socket preservation Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска 7.7.2022
02-1583/3
Д-р Анета Терзиевска Евалуација на влијанието на втората генерација тромбоцитно збогатен фибрин – PRF при мекоткивните аугментативни хируршки процедури Evaluation of the effectiveness of the second generation platelet rich fibrin – PRF in soft tissue augmentative surgical procedures Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска 7.7.2022
02-1582/3
Д-р Нора Асани Гаши Протетичко дизајнирање на излезниот профил на меките ткива на поединечни импланти во постканинска регија Prosthetic design of the emergence profile of soft tissue in single implants on post canine region Проф.д-р Билјана Капушевска 7.6.2022
02-1588/1
Д-р Петар Јанкуловски Оклузална анализа на вредности и дистрибуција на оклузални сили кај испитаници со парцијална беззабост I класа според Kennedy Occlusal analysis of the values and distribution of occlusal forces in subjects with Kennedy I class partial edentulis Проф.д-р Јадранка Бундевска 5.5.2022
02-1119/3
Д-р Александар Стаматоски Евалуација на нивото на саливарни и серумски биомаркери кај пациенти со орален планоцелуларен карцином Evaluation of salivary and serum biomarker levels in patients with primary oral squamous cell carcinoma Проф.д-р Даница Поповиќ Моневска 5.5.2022
02-1112/3
Д-р Данчо Бизевски Клиничка и компјутерска евалуација на промените на вестибуларната коскена ламина по имедијатна и медијатна имплантација во естетска зона


Clinical and computer evaluation of the changes on the vestibular maxillary bone after immediate and mediate dental implantation in the aesthetic zone Проф.д-р Марија Пеева Петреск 28.2.2022
02-669/1
Д-р Ирена Стојанова Влијанието на одонтогените инфламаторни цисти врз локалниот и системскиот имун одговор пред и по нивната хируршка терапијаInfluence of odontogenic inflammatory cysts on the local and systemic response of the organism before and after their surgical therapy” Проф.д-р Оливер Димитровски 28.2.2022
02-668/
Д-р Анета Ангеловска Евалуација на промените на структурите на орофацијалниот систем при протетичка рехабилитација имедијатни и конвенционални протезиEvaluation of the changes in the orofacial structures after prosthetic rehabilitation with immediate and conventional protheses Проф.д-р Гордана Ковачевска 28.1.2022
02-215/2
Д-р Миранда Сејдиу Проценка на палатоскопија, хеилоскопија и одонтометрија во стоматологијаAssessment of palatoscopy, cheiloscopy and odontometry in stomatology Проф.д-р Златко Георгиев 30.12.2021
02-3584/1
Д-р Рамиз Фек Евалуација на ефекти од тераписка апликација со премедикација и аналгетици во однос на крвниот притисок кај орално-хируршки процедури во локална анестезија

Effectiveness of oral premedication with analgesics on blood pressure in oral surgery procedures under local anesthesia Проф. д-р Алберто Бенедети 26.10.2021
02-2820/1
Д-р Јована Митиќ Компаративна анализа на микробиолошка акумулација на различни типови материјали за сутурирање во пародонталната хирургија и имплантологија

Comparative analysis of microbial accumulation on different types of suture materials in periodontal surgery and implantology Проф. д-р Силвана Георгиева 26.10.2021
02-2819/1
Д-р Александра Бранко Евалуација на серумски и саливарен INTERLEUKIN – 33 – Потенцијални маркери за тумори на паротидни жлезди


Еvaluation of interleukin-33 in serum and saliva – potential markers for parotid gland tumors Проф. д-р Владимир Поповски 26.10.2021
02-2821/1
Д-р Валдет Исеин Влијание на препарацијата за колче врз преостанатото полнење кај ендодонтски третираните заби

Influence of post space preparation on the rest filling in endodontically treated teeth Проф. д-р Лидија Поповска 26.10.2021
02-2818/1
Д-р Буњамин Џафери Клиничка и радиолошка анализа на автологен дентиски графт во презервација на алвеолерален гребен

Clinical аnd radiological analysis of autogenous dentin graft in alveolar ridge preservation Проф. д-р Марија Пеева Петреска 17.9.2021
02-2101/1

Д-р Нада Ристеска

Ефикасност на самопроценката на пациентот и на саливарните тестови за скрининг на пародонтопатијата

Efficacy of pacient self-assessment and salivary test for periodontitis screening

Проф.д-р Ќиро Ивановски

01.07.2021
02-1545/1

Д-р Јета Кисери Кубати

Споредување на два типа фиксни ретејнери применети по завршен ортодонтски третман со фиксни ортодонтски апарати кај пациенти со малоклузија Класа I збиеност


Comparasion of two different models of fixed retainers in Angle class I patients treated for crowding with fixed appliances

Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

18.05.2021

Д-р Себахате Алидема

Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациенти носители на vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези


The rate of mandibular residual ridgesorption in patient wearers vertex thermosens denture compared to conventional acrylic dentures

Проф.д-р Јадранка Бундевска


18.05.2021
Д-р Марита Шкодра Бровина Анатомо – морфолошки промени на оралните коски кај жени со остеопороза

Anatomo – morphological changes of the oral bone in women with osteoporosis Проф. д-р Билјана Капишевска 18.05.2021
02-1152/1

Д-р Генц Чилерџиу

Евалуација на промените на површината на емајлот и јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтскиот брекет во зависност од времетраењето на средството за нагризување на емајлот – ин витро студија


Evaluation of enamel surface and bond strength depending on different time of etching – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
02-1150/1
18.05.2021

Д-р Рајмонда Халили

Примена на Т-скен III за анализа на оклузија кај пациенти носители на дентални мостови вo услови на Kennedy III класа

Application of T-scen III for oclusal analysis in patient carriers of dental bridges in conditions of Kennedy class III

Проф.д-р Јадранка Бундевска

02-1149/1
18.05.2021
Д-р Миѓен Демјаха Процена на влијанието на различни концентрации на средство за нагризување на емајлот врз јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтски брекети и оштетување на емајлот – ин витро студија Impact of different acid concentrations on bond strength of ortхodontic brackets and enamel damage – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

02-1151/1
18.05.2021
Д-р Симона Тошеска Влијанието на хијалуронска киселина врз ткивата на пародонтот

Effect of hyaluronic acid on periodontal tissues Проф.д-р Силвана Георгиева 22.10.2020
02-3000/1
Д-р Дарко Вељановски Вертикална дебелина на меките ткива како фактор за периимплантна коскена загуба

The vertical soft tissue thickness as a factor for peri-implant bone loss Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска 21.10.2020
02-2970/1
Д-р Теута Довољани Примена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија

Application of cone beam computed tomography in treatment planning for implant therapy Прод.д-р Борис Величковски 21.10.2020
02-2969/1
Д-р Тања Дејаноска Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи

The impact of suprastructure height on stability of implants – finite elements analysis Проф. д-р Билјана Капушевска 06.03.2020
02.-1512/1