Прифатени теми за докторски труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно член 57, став 4 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 530/2020), на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје прифатени се следните предлог-докторски проекти за изработка на докторскиот труд:

Име и презиме на кандидатотНазив на темата на македонски јазикНазив на темата на англиски јазикИме и презиме на менторотДатум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
Д-р Петар ЈанкуловскиОклузална анализа на вредности и дистрибуција на оклузални сили кај испитаници со парцијална беззабост I класа според KennedyOcclusal analysis of the values and distribution of occlusal forces in subjects with Kennedy I class partial edentulisПроф.д-р Јадранка Бундевска5.5.2022
02-1119/3
Д-р Александар СтаматоскиЕвалуација на нивото на саливарни и серумски биомаркери кај пациенти со орален планоцелуларен карциномEvaluation of salivary and serum biomarker levels in patients with primary oral squamous cell carcinomaПроф.д-р Даница Поповиќ Моневска5.5.2022
02-1112/3
Д-р Данчо БизевскиКлиничка и компјутерска евалуација на промените на вестибуларната коскена ламина по имедијатна и медијатна имплантација во естетска зона


Clinical and computer evaluation of the changes on the vestibular maxillary bone after immediate and mediate dental implantation in the aesthetic zoneПроф.д-р Марија Пеева Петреск28.2.2022
02-669/1
Д-р Ирена СтојановаВлијанието на одонтогените инфламаторни цисти врз локалниот и системскиот имун одговор пред и по нивната хируршка терапијаInfluence of odontogenic inflammatory cysts on the local and systemic response of the organism before and after their surgical therapy”Проф.д-р Оливер Димитровски28.2.2022
02-668/
Д-р Анета АнгеловскаЕвалуација на промените на структурите на орофацијалниот систем при протетичка рехабилитација имедијатни и конвенционални протезиEvaluation of the changes in the orofacial structures after prosthetic rehabilitation with immediate and conventional prothesesПроф.д-р Гордана Ковачевска28.1.2022
02-215/2
Д-р Миранда СејдиуПроценка на палатоскопија, хеилоскопија и одонтометрија во стоматологијаAssessment of palatoscopy, cheiloscopy and odontometry in stomatologyПроф.д-р Златко Георгиев30.12.2021
02-3584/1
Д-р Рамиз ФекЕвалуација на ефекти од тераписка апликација со премедикација и аналгетици во однос на крвниот притисок кај орално-хируршки процедури во локална анестезија

Effectiveness of oral premedication with analgesics on blood pressure in oral surgery procedures under local anesthesiaПроф. д-р Алберто Бенедети26.10.2021
02-2820/1
Д-р Јована МитиќКомпаративна анализа на микробиолошка акумулација на различни типови материјали за сутурирање во пародонталната хирургија и имплантологија

Comparative analysis of microbial accumulation on different types of suture materials in periodontal surgery and implantologyПроф. д-р Силвана Георгиева 26.10.2021
02-2819/1
Д-р Александра БранкоЕвалуација на серумски и саливарен INTERLEUKIN – 33 – Потенцијални маркери за тумори на паротидни жлезди


Еvaluation of interleukin-33 in serum and saliva – potential markers for parotid gland tumorsПроф. д-р Владимир Поповски26.10.2021
02-2821/1
Д-р Валдет ИсеинВлијание на препарацијата за колче врз преостанатото полнење кај ендодонтски третираните заби

Influence of post space preparation on the rest filling in endodontically treated teethПроф. д-р Лидија Поповска26.10.2021
02-2818/1
Д-р Буњамин Џафери Клиничка и радиолошка анализа на автологен дентиски графт во презервација на алвеолерален гребен

Clinical аnd radiological analysis of autogenous dentin graft in alveolar ridge preservation Проф. д-р Марија Пеева Петреска 17.9.2021
02-2101/1

Д-р Нада Ристеска

Ефикасност на самопроценката на пациентот и на саливарните тестови за скрининг на пародонтопатијата

Efficacy of pacient self-assessment and salivary test for periodontitis screening

Проф.д-р Ќиро Ивановски

01.07.2021
02-1545/1

Д-р Јета Кисери Кубати

Споредување на два типа фиксни ретејнери применети по завршен ортодонтски третман со фиксни ортодонтски апарати кај пациенти со малоклузија Класа I збиеност


Comparasion of two different models of fixed retainers in Angle class I patients treated for crowding with fixed appliances

Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

18.05.2021

Д-р Себахате Алидема

Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациенти носители на vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези


The rate of mandibular residual ridgesorption in patient wearers vertex thermosens denture compared to conventional acrylic dentures

Проф.д-р Јадранка Бундевска


18.05.2021
Д-р Марита Шкодра БровинаАнатомо – морфолошки промени на оралните коски кај жени со остеопороза

Anatomo – morphological changes of the oral bone in women with osteoporosisПроф. д-р Билјана Капишевска18.05.2021
02-1152/1

Д-р Генц Чилерџиу

Евалуација на промените на површината на емајлот и јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтскиот брекет во зависност од времетраењето на средството за нагризување на емајлот – ин витро студија


Evaluation of enamel surface and bond strength depending on different time of etching – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
02-1150/1
18.05.2021

Д-р Рајмонда Халили

Примена на Т-скен III за анализа на оклузија кај пациенти носители на дентални мостови вo услови на Kennedy III класа

Application of T-scen III for oclusal analysis in patient carriers of dental bridges in conditions of Kennedy class III

Проф.д-р Јадранка Бундевска

02-1149/1
18.05.2021
Д-р Миѓен ДемјахаПроцена на влијанието на различни концентрации на средство за нагризување на емајлот врз јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтски брекети и оштетување на емајлот – ин витро студијаImpact of different acid concentrations on bond strength of ortхodontic brackets and enamel damage – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

02-1151/1
18.05.2021
Д-р Симона ТошескаВлијанието на хијалуронска киселина врз ткивата на пародонтот

Effect of hyaluronic acid on periodontal tissuesПроф.д-р Силвана Георгиева22.10.2020
02-3000/1
Д-р Дарко ВељановскиВертикална дебелина на меките ткива како фактор за периимплантна коскена загуба

The vertical soft tissue thickness as a factor for peri-implant bone lossПроф. д-р Анета Атанасовска Стојановска21.10.2020
02-2970/1
Д-р Теута ДовољаниПримена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија

Application of cone beam computed tomography in treatment planning for implant therapyПрод.д-р Борис Величковски21.10.2020
02-2969/1
Д-р Тања ДејаноскаВлијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи

The impact of suprastructure height on stability of implants – finite elements analysisПроф. д-р Билјана Капушевска06.03.2020
02.-1512/1