Прифатени теми за докторски труд – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно член 57, став 4 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 530/2020), на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје прифатени се следните предлог-докторски проекти за изработка на докторскиот труд:

Име и презиме на кандидатотНазив на темата на македонски јазикНазив на темата на англиски јазикИме и презиме на менторотДатум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
Д-р Ана ГиговскаКомпаративна студија на клинички и имунолошки параметри кај импактирани мандибуларни трети молари третирани со конвенционална и пиезорлрктрична хирургијаComparative study of clinical and immunological parameters in impacted mandibular third molars treated with conventional and piezoelectric surgeryПроф.д-р Борис Величковски7.7.2022
02-1584/3
Д-р Ставре ТрајчулескиПроценка на ефикасност и безбедност на втората генерација на автологни крвни деривати во презервација на коскениот и мекоткивниот квантитет и квалитет на постекстракционата алвеолаEfficiency and safety assesmengt of the second generation autologous blood derived products in the hard and soft tissue quantity and quality socket preservationПроф.д-р Даниела Велеска Стевковска7.7.2022
02-1583/3
Д-р Анета ТерзиевскаЕвалуација на влијанието на втората генерација тромбоцитно збогатен фибрин – PRF при мекоткивните аугментативни хируршки процедуриEvaluation of the effectiveness of the second generation platelet rich fibrin – PRF in soft tissue augmentative surgical proceduresПроф.д-р Даниела Велеска Стевковска7.7.2022
02-1582/3
Д-р Нора Асани ГашиПротетичко дизајнирање на излезниот профил на меките ткива на поединечни импланти во постканинска регијаProsthetic design of the emergence profile of soft tissue in single implants on post canine regionПроф.д-р Билјана Капушевска7.6.2022
02-1588/1
Д-р Петар ЈанкуловскиОклузална анализа на вредности и дистрибуција на оклузални сили кај испитаници со парцијална беззабост I класа според KennedyOcclusal analysis of the values and distribution of occlusal forces in subjects with Kennedy I class partial edentulisПроф.д-р Јадранка Бундевска5.5.2022
02-1119/3
Д-р Александар СтаматоскиЕвалуација на нивото на саливарни и серумски биомаркери кај пациенти со орален планоцелуларен карциномEvaluation of salivary and serum biomarker levels in patients with primary oral squamous cell carcinomaПроф.д-р Даница Поповиќ Моневска5.5.2022
02-1112/3
Д-р Данчо БизевскиКлиничка и компјутерска евалуација на промените на вестибуларната коскена ламина по имедијатна и медијатна имплантација во естетска зона


Clinical and computer evaluation of the changes on the vestibular maxillary bone after immediate and mediate dental implantation in the aesthetic zoneПроф.д-р Марија Пеева Петреск28.2.2022
02-669/1
Д-р Ирена СтојановаВлијанието на одонтогените инфламаторни цисти врз локалниот и системскиот имун одговор пред и по нивната хируршка терапијаInfluence of odontogenic inflammatory cysts on the local and systemic response of the organism before and after their surgical therapy”Проф.д-р Оливер Димитровски28.2.2022
02-668/
Д-р Анета АнгеловскаЕвалуација на промените на структурите на орофацијалниот систем при протетичка рехабилитација имедијатни и конвенционални протезиEvaluation of the changes in the orofacial structures after prosthetic rehabilitation with immediate and conventional prothesesПроф.д-р Гордана Ковачевска28.1.2022
02-215/2
Д-р Миранда СејдиуПроценка на палатоскопија, хеилоскопија и одонтометрија во стоматологијаAssessment of palatoscopy, cheiloscopy and odontometry in stomatologyПроф.д-р Златко Георгиев30.12.2021
02-3584/1
Д-р Рамиз ФекЕвалуација на ефекти од тераписка апликација со премедикација и аналгетици во однос на крвниот притисок кај орално-хируршки процедури во локална анестезија

Effectiveness of oral premedication with analgesics on blood pressure in oral surgery procedures under local anesthesiaПроф. д-р Алберто Бенедети26.10.2021
02-2820/1
Д-р Јована МитиќКомпаративна анализа на микробиолошка акумулација на различни типови материјали за сутурирање во пародонталната хирургија и имплантологија

Comparative analysis of microbial accumulation on different types of suture materials in periodontal surgery and implantologyПроф. д-р Силвана Георгиева 26.10.2021
02-2819/1
Д-р Александра БранкоЕвалуација на серумски и саливарен INTERLEUKIN – 33 – Потенцијални маркери за тумори на паротидни жлезди


Еvaluation of interleukin-33 in serum and saliva – potential markers for parotid gland tumorsПроф. д-р Владимир Поповски26.10.2021
02-2821/1
Д-р Валдет ИсеинВлијание на препарацијата за колче врз преостанатото полнење кај ендодонтски третираните заби

Influence of post space preparation on the rest filling in endodontically treated teethПроф. д-р Лидија Поповска26.10.2021
02-2818/1
Д-р Буњамин Џафери Клиничка и радиолошка анализа на автологен дентиски графт во презервација на алвеолерален гребен

Clinical аnd radiological analysis of autogenous dentin graft in alveolar ridge preservation Проф. д-р Марија Пеева Петреска 17.9.2021
02-2101/1

Д-р Нада Ристеска

Ефикасност на самопроценката на пациентот и на саливарните тестови за скрининг на пародонтопатијата

Efficacy of pacient self-assessment and salivary test for periodontitis screening

Проф.д-р Ќиро Ивановски

01.07.2021
02-1545/1

Д-р Јета Кисери Кубати

Споредување на два типа фиксни ретејнери применети по завршен ортодонтски третман со фиксни ортодонтски апарати кај пациенти со малоклузија Класа I збиеност


Comparasion of two different models of fixed retainers in Angle class I patients treated for crowding with fixed appliances

Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

18.05.2021

Д-р Себахате Алидема

Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациенти носители на vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези


The rate of mandibular residual ridgesorption in patient wearers vertex thermosens denture compared to conventional acrylic dentures

Проф.д-р Јадранка Бундевска


18.05.2021
Д-р Марита Шкодра БровинаАнатомо – морфолошки промени на оралните коски кај жени со остеопороза

Anatomo – morphological changes of the oral bone in women with osteoporosisПроф. д-р Билјана Капишевска18.05.2021
02-1152/1

Д-р Генц Чилерџиу

Евалуација на промените на површината на емајлот и јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтскиот брекет во зависност од времетраењето на средството за нагризување на емајлот – ин витро студија


Evaluation of enamel surface and bond strength depending on different time of etching – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
02-1150/1
18.05.2021

Д-р Рајмонда Халили

Примена на Т-скен III за анализа на оклузија кај пациенти носители на дентални мостови вo услови на Kennedy III класа

Application of T-scen III for oclusal analysis in patient carriers of dental bridges in conditions of Kennedy class III

Проф.д-р Јадранка Бундевска

02-1149/1
18.05.2021
Д-р Миѓен ДемјахаПроцена на влијанието на различни концентрации на средство за нагризување на емајлот врз јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтски брекети и оштетување на емајлот – ин витро студијаImpact of different acid concentrations on bond strength of ortхodontic brackets and enamel damage – in vitro study
Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

02-1151/1
18.05.2021
Д-р Симона ТошескаВлијанието на хијалуронска киселина врз ткивата на пародонтот

Effect of hyaluronic acid on periodontal tissuesПроф.д-р Силвана Георгиева22.10.2020
02-3000/1
Д-р Дарко ВељановскиВертикална дебелина на меките ткива како фактор за периимплантна коскена загуба

The vertical soft tissue thickness as a factor for peri-implant bone lossПроф. д-р Анета Атанасовска Стојановска21.10.2020
02-2970/1
Д-р Теута ДовољаниПримена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија

Application of cone beam computed tomography in treatment planning for implant therapyПрод.д-р Борис Величковски21.10.2020
02-2969/1
Д-р Тања ДејаноскаВлијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи

The impact of suprastructure height on stability of implants – finite elements analysisПроф. д-р Билјана Капушевска06.03.2020
02.-1512/1