Прифатени теми за докторски труд

Согласно член 57, став 4 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 530/2020), на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје прифатени се следните предлог-докторски проекти за изработка на докторскиот труд:

 

Име и презиме на кандидатот

Назив на тема на македонски јазик

Назив на тема на англиски јазик

Име и презиме на менторот

Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата

 

 

 

 

 

Д-р Манушаќе Ајвази Јашари

Компаративна клиничка евалуација на естетиката и биокомпатибилноста на композитните ламинати со примена на две техники на реставрација

A comparative clinical evaluation of the aesthetics and biocompatibility  of composite laminates using two restoration techniques

Проф.д-р Соња Апостолска

29.5.2024 02-1332/2

 

Д-р Ирина Трајковска Зареска

Проценка на успехот на фикснопротетичките супрастурктури во зависност од видот на материјалот и времето на оптоварување на импланти

Evaluation of fixed prosthethic suprastructure success rate in relation with material type and loading time

Проф.д-р Гордана Ковачевска 29.3.2024 02-639/7

Д-р Бојан Попоски

Клиничка, биохемиска и патохистолошка евалуација на ефектот на неензимските антиоксиданти кај орален мукозитис индуциран со 5-флуороурацил – анимален модел

Clinical, biochemical and histopathological evaluation of the effect of non-enzymatic antioxidants on oral mucositis induced by 5-fluorouracil – animal model

Проф.д-р Ќиро Ивановски

8.3.2024

02-189/7

Д-р Шкипоње Гаши

Дентоалвеоларно периоперативно менаџирање на крвавење кај пациенти со тромбоцитна хипоагрегабилност и пациенти кои примаат орална антикоагулациона и антиагрегациона терапија

Dentoalveolar perioperative management of bleeding in patients with thrombocyte hypoaggregability and patients receiving oral anticoagulant and antiaggregant therapy

Проф.д-р Сузана Божовиќ Двојаковска

8.3.2024

02-367/3

Д-р Нол Цена

Значењето на хематолошките и инфламаторни биомаркери во детерминирање на тежината на одонтогените инфекции

The significance of hematological and inflammatory biomarkers in determining the severity of odontogenic infections

Проф.д-р Даница Поповиќ Моневска

8.3.2024

02-366/3

Д-р Блерина Колгеци

Корелација помеѓу ризик факторите за дентален кариес и забниот статус кај дванаесет годишни деца

Correlation between risk factors for dental caries and dental status in twelve-year-old children

Проф.д-р Мира Јанкуловска

8.3.2024

02-474/2

Д-р Анета Лазарова

Перинатално и инфатилно орално здравје

Perinatal and infant oral health

Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

8.3.2024

02-443/4

Д-р Јасна Симоноска

Клиничка, радиографска, хистолошка евалуација и микро-кт на витална пулпотомија со ласер кај млечни заби со употреба на Ca(OH)2 и МTA

Clinical, radiographic, histological evaluation and micro-CT of vital pulpotomy in deciduousteeth using Ca(OH)2 and MTA

Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

02-3485/4

01.02.2024

Д-р Мимоза Сулејмани

Евалуација на напрегањата и деформациите кај имплант потпрени покровни протези со метод на конечни елемент Evaluation of stress and strain in implant overdentures by finite element analyssis Проф.д-р Сања Панчевска 24.11.2023 02-2509/7
Д-р Јордан Ѓурчески Влијанието на тромбоцитно збогатениот фибрин врз пародонталното заздравување и функционалната вредност на автотрансплантирани заби Impact of platelet rich fibrin on the periodontal healing and functional value of autotransplanted teet

Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска

26.10.2023 02-1576/5

Д-р Куштрим Дакај

Ризик фактори за некариозни оштетувања на забите, квалитет на живеење поврзан со орално здравје кај возрасни пациенти и можности за превенција

Risk factors for toothwear, oral health related quality of life (OHRQoL) in adult patients and possibilities for prevention Проф.д-р Јулијана Николовска 13.9.2023 02-1643/6

Д-р Нора  Фазлиу 

Проценка на релацијата на Spee-овата крива со дентоскелетната морфологија кај сагиталните неправилности Evaluation of the relationship of Curve of Spee with dentoskeletal morphology in sagittal malocclusions Проф.д-р Наташа Тошеска Спасов 13.9.2023 02-474/9

Д-р Филип Конески

Превентивни и тераписки ефекти на аторвастатинот врз медикаментозната остеонекроза на вилиците (MRON) Preventive and therapeutical effects of atorvastatin on medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ Проф.д-р Даница Поповиќ Моневска 6.6.2023 02-991/5
Д-р Фјола Ајети Проценка на влијанието на мандибуларните трети молари на појавата на инцизална мандибуларна збиеност Assessment of the influence of mandibular third molars on the occurrence of incisal mandibular crowding Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова 02-473/812.4.2023
Д-р Оливера Србиновска Микроскопска компаративна анализа на емајловата површина после дебондирање на ортодонтски брикети Microscopic comparative analysis of the enamel surface after debonding of orthodontic brackets Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова 02-470/712.4.2023
Д-р Стефана Чакар Коцевски Евалуација на ефикасноста и механичките карактеристики на ортодонтските лакови во фазата на нивелација при фиксниот ортодонтски третман Evaluation of the efficacy and mechanical properties of initial orthodontics archwires in the fixed orthodontics treatment Проф.д-р Лидија Кануркова 02-419/812.4.2023
Д-р Енис Шабанов Компаративна евалуација на механичките и физичките својства на еластомерните отпечаточни материјали Comparative evaluation of the mechanical and physical properties in elastomeric impression materials Проф.д-р Сашо Еленчевски 02-421/712.4.2023
Д-р Нора Леци Шала Антимикробно влијание на различни видови канални полнења врз различни бактериски соеви Antimicrobical activities of different root canal sealers on various bacterial species Проф.д-р Илијана Аџисанкова Муратовска 02-642/5
12.4.2023
Д-р Блерта Муслиу Красниќи Компаративна анализа на терапијата на бели петна со смолеста инфилтрација и бифлуориден лак кај деца Comparative analysis of white spot therapy with resin infiltration and bifluoride varnish in children Проф.д-р Мери Павлеска 02-1001/212.4.2023
Д-р Венера Кочинај Процена на поврзаноста на денталните аномалии со скелетните малоклузии и типот на раст кај косовски испитаници Assessment of the relationship of dental anomalies with skeletal malocclusions and growth type in Kosovo subjects Проф.д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска 3.3.2023
02-268/5
Д-р Маја Наумова Тренческа Процена на морфолошките карактеристики на Sella Turcica во релација со појавата на дентални аномалии и скелетни малоклузии Assessment of the morphological characteristics of the Sella Turcica in relation to the occurrence of dental anomalies and skeletal malocclusions Проф.д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска 3.3.2023
02-267/5
Д-р Слободан Ѓоргиев Локално зголемување на волуменот на коската со техника на разделување алвеоларни грбени (split ridge technique) Increasing the local bone volume with alveolar ridge separation technique (split ridge technique) Проф.д-р Марија Пеева Петреска 30.1.2023
02-266/2
 
Д-р Дугаѓин Соколи Евалуација на статична и динамичка оклузија во фиксната протетика со виртуелен артикулатор во споредба со традиционалните методи и материјали Evaluation of static and dynamic occlusion in fixed prosthodontics with virtual articulator in comparasion with traditional methods and materials Проф.д-р Весна Коруноска Стевковска
 
30.1.2023
02-369/1
Д-р Венци Карапеев Временска корелација при протетско оптоварување на поединечни импланти кај имедијатните и одложени имплантации Temporal correlation in prosthetic loading of individual implants in immediate and delayed implantations Проф.д-р Оливер Димитровски 30.1.2023
02-368/1
 
Д-р Афердита Салиху Фазлиу Асоцијација помеѓу хронични периапикални инфламаторни лезии и дијабетес мелитус тип 2 Assiciation between chronic periapical inflammatory lesions and diabetes mellitus type 2 Проф.д-р Марина Кацарска 22.12.2022
02-3300/5
Д-р Пасионаре Џара Будима Корелација помеѓу хронолошка и скелетната возраст со примена на индексот на созревање на вратните пршлени и индексот на дентална калцификација и нивната употреба во планирањето на ортодонтскиот дентално-ортопедскиот третман Correlation of chronological age and cervical vertebral maturity index and dental calcification index of maxillary canines and mandibular second molars and their application in orthodontic and dental orthopedic treatment planning Проф.д-р Лидија Кануркова 24.11.2022
02-667/3
Д-р Ана Гиговска Компаративна студија на клинички и имунолошки параметри кај импактирани мандибуларни трети молари третирани со конвенционална и пиезорлрктрична хирургија Comparative study of clinical and immunological parameters in impacted mandibular third molars treated with conventional and piezoelectric surgery Проф.д-р Борис Величковски 7.7.2022
02-1584/3
Д-р Ставре Трајчулевски Проценка на ефикасност и безбедност на втората генерација на автологни крвни деривати во презервација на коскениот и мекоткивниот квантитет и квалитет на постекстракционата алвеола Efficiency and safety assesmengt of the second generation autologous blood derived products in the hard and soft tissue quantity and quality socket preservation Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска 7.7.2022
02-1583/3
Д-р Анета Терзиевска Евалуација на влијанието на втората генерација тромбоцитно збогатен фибрин – PRF при мекоткивните аугментативни хируршки процедури Evaluation of the effectiveness of the second generation platelet rich fibrin – PRF in soft tissue augmentative surgical procedures Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска 7.7.2022
02-1582/3
Д-р Нора Асани Гаши Протетичко дизајнирање на излезниот профил на меките ткива на поединечни импланти во постканинска регија Prosthetic design of the emergence profile of soft tissue in single implants on post canine region Проф.д-р Билјана Капушевска 7.6.2022
02-1588/1
Д-р Петар Јанкуловски Оклузална анализа на вредности и дистрибуција на оклузални сили кај испитаници со парцијална беззабост I класа според Kennedy Occlusal analysis of the values and distribution of occlusal forces in subjects with Kennedy I class partial edentulis Проф.д-р Јадранка Бундевска 5.5.2022
02-1119/3
Д-р Александар Стаматоски Евалуација на нивото на саливарни и серумски биомаркери кај пациенти со орален планоцелуларен карцином Evaluation of salivary and serum biomarker levels in patients with primary oral squamous cell carcinoma Проф.д-р Даница Поповиќ Моневска 5.5.2022
02-1112/3
Д-р Данчо Бизевски Клиничка и компјутерска евалуација на промените на вестибуларната коскена ламина по имедијатна и медијатна имплантација во естетска зона Clinical and computer evaluation of the changes on the vestibular maxillary bone after immediate and mediate dental implantation in the aesthetic zone Проф.д-р Марија Пеева Петреска 28.2.2022
02-669/1
Д-р Ирена Стојанова Влијанието на одонтогените инфламаторни цисти врз локалниот и системскиот имун одговор пред и по нивната хируршка терапија Influence of odontogenic inflammatory cysts on the local and systemic response of the organism before and after their surgical therapy” Проф.д-р Оливер Димитровски 28.2.2022
02-668/
Д-р Анета Ангеловска Евалуација на промените на структурите на орофацијалниот систем при протетичка рехабилитација имедијатни и конвенционални протези Evaluation of the changes in the orofacial structures after prosthetic rehabilitation with immediate and conventional protheses Проф.д-р Гордана Ковачевска 28.1.2022
02-215/2
Д-р Миранда Сејдиу Абази Проценка на палатоскопија, хеилоскопија и одонтометрија во стоматологија Assessment of palatoscopy, cheiloscopy and odontometry in stomatology Проф.д-р Златко Георгиев 30.12.2021
02-3584/1
Д-р Рамиз Фека Евалуација на ефекти од тераписка апликација со премедикација и аналгетици во однос на крвниот притисок кај орално-хируршки процедури во локална анестезија Effectiveness of oral premedication with analgesics on blood pressure in oral surgery procedures under local anesthesia Проф. д-р Алберто Бенедети 26.10.2021
02-2820/1
Д-р Јована Митиќ Компаративна анализа на микробиолошка акумулација на различни типови материјали за сутурирање во пародонталната хирургија и имплантологија Comparative analysis of microbial accumulation on different types of suture materials in periodontal surgery and implantology Проф. д-р Силвана Георгиева 26.10.2021
02-2819/1
Д-р Александра Бранко Евалуација на серумски и саливарен INTERLEUKIN – 33 – Потенцијални маркери за тумори на паротидни жлезди Еvaluation of interleukin-33 in serum and saliva – potential markers for parotid gland tumors Проф. д-р Владимир Поповски 26.10.2021
02-2821/1
Д-р Валдет Исеини Влијание на препарацијата за колче врз преостанатото полнење кај ендодонтски третираните заби Influence of post space preparation on the rest filling in endodontically treated teeth Проф. д-р Лидија Поповска 26.10.2021
02-2818/1
Д-р Буњамин Џафери Клиничка и радиолошка анализа на автологен дентиски графт во презервација на алвеолерален гребен Clinical аnd radiological analysis of autogenous dentin graft in alveolar ridge preservation Проф. д-р Марија Пеева Петреска 17.9.2021
02-2101/1
Д-р Нада Ристеска Ефикасност на самопроценката на пациентот и на саливарните тестови за скрининг на пародонтопатијата Efficacy of pacient self-assessment and salivary test for periodontitis screening Проф.д-р Ќиро Ивановски 01.07.2021
02-1545/1
Д-р Јета Кисери Кубати Споредување на два типа фиксни ретејнери применети по завршен ортодонтски третман со фиксни ортодонтски апарати кај пациенти со малоклузија Класа I збиеност Comparasion of two different models of fixed retainers in Angle class I patients treated for crowding with fixed appliances Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова 18.05.2021
Д-р Себахате Алидема Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациенти носители на vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези The rate of mandibular residual ridgesorption in patient wearers vertex thermosens denture compared to conventional acrylic dentures Проф.д-р Јадранка Бундевска 18.05.2021
Д-р Мерита Шкодра Бровина Анатомо – морфолошки промени на оралните коски кај жени со остеопороза Anatomo – morphological changes of the oral bone in women with osteoporosis Проф. д-р Билјана Капишевска 18.05.2021
02-1152/1
Д-р Генц Чилерџиу Евалуација на промените на површината на емајлот и јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтскиот брекет во зависност од времетраењето на средството за нагризување на емајлот – ин витро студија Evaluation of enamel surface and bond strength depending on different time of etching – in vitro study Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова 02-1150/1
18.05.2021
Д-р Рајмонда Халили Примена на Т-скен III за анализа на оклузија кај пациенти носители на дентални мостови вo услови на Kennedy III класа Application of T-scen III for oclusal analysis in patient carriers of dental bridges in conditions of Kennedy class III Проф.д-р Јадранка Бундевска 02-1149/1
18.05.2021
Д-р Миѓен Демјаха Процена на влијанието на различни концентрации на средство за нагризување на емајлот врз јачината на врската помеѓу емајлот и ортодонтски брекети и оштетување на емајлот – ин витро студија Impact of different acid concentrations on bond strength of ortхodontic brackets and enamel damage – in vitro study Проф.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова 02-1151/1
18.05.2021
Д-р Симона Тошевска Влијанието на хијалуронска киселина врз ткивата на пародонтот Effect of hyaluronic acid on periodontal tissues Проф.д-р Силвана Георгиева 22.10.2020
02-3000/1
Д-р Дарко Вељановски Вертикална дебелина на меките ткива како фактор за периимплантна коскена загуба The vertical soft tissue thickness as a factor for peri-implant bone loss Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска 21.10.2020
02-2970/1
Д-р Теута Довољани Примена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија Application of cone beam computed tomography in treatment planning for implant therapy Прод.д-р Борис Величковски 21.10.2020
02-2969/1
Д-р Тања Дејаноска Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи The impact of suprastructure height on stability of implants – finite elements analysis Проф. д-р Билјана Капушевска 06.03.2020
02.-1512/1