Прелиминарна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Прелиминарна ранг листа на студенти кои се пријавиле на интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебна 2021/2022 година

(преземи)