РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА) од вториот уписен рок за запишување на студенти во учебната 2021/2022 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, во прилог се резултатите од успехот од средно образование (прелиминарна ранг- листа).

Прелиминарна листа на втор уписен рок за учебната 2021/22 година

Прелиминарната листа се однесува на постигнатиот успех од средно образование. Кандидатите имаат право на приговор само во однос на технички пропусти напревени при пресметување на бодовите, во рок од 24 часа од објавувањето на листата, односно до 21.09.2021 до 12 часот. Приговорите се доставуваат на следнава mail адреса: sfs@stomfak.ukim.edu.mk