Предавање на проф. д-р Бојко Бонев од Факултетот за дентална медицина при Медицинскиот универзитет во Софија на тема: Communication approaches for successful treatment in dental practice – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

🤝Во рамки на Erasmus + програмата, проф. д-р Бојко Бонев од Факултетот за дентална медицина при Медицинскиот универзитет во Софија, на 24.3.2022 година (четврток), со почеток во 11 часот ќе одржи свое предавање на тема: Communication approaches for successful treatment in dental practice.

👉Предавањето ќе биде реализирано на хибриден начин, во амф. 1 на Стоматолошкиот факултет – Скопје и на платформата Microsoft Teams.

👉Линк за приклучување: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:sOh7dnvrkhLfT5TwE6rGCOZMi_xJEAf-udPcw1n72GQ1@thread.tacv2/1647952240703?context=%7B%22Tid%22:%2210a99319-3ecc-411d-b68f-2859db9919c2%22,%22Oid%22:%2236626572-6bd3-471d-8a4d-4016294ee1e8%22%7D