Преглед на наставниот план на студиската програма од втор циклус студии по стоматологија донесен во учебната 2013/14 година