Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 2005/2006 година