Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1991/92 година