Преглед на наставниот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1973/74 година