Преглед на наставниот план за I циклус за стручни стоматолошки сестри усвоен во учебната 2009/2010 година