Преглед на наставен план на подипломски студии за магистри од различни области на стоматологијата во учебната 1973/74