Преглед на наставениот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1964/65 година