Отворен ден на УКИМ – 18 и 19 август 2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти,Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 18 и 19 август организира ,,Отворен ден на УКИМ”.

❗Презентацијата за Стоматолошкиот факултет – Скопје ќе се одржи online на 18 август 2021 година во период од 12 до 14 часот преку платформата Microsoft Teams. За присуство е потребно да се најавите непосредно пред терминот на следниот линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1ZGU3YzQtOGQzNS00ZjU5LWI3NmUtMjM2NWI4NzdlYTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d.

➡️Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте се што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности….

🏆🏆🏆Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја! Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!