Одговорни професори и координаторина на катедрата – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Одговорни професори и координаторина на катедрата за I година

Одговорни професори и координаторина на катедрата за II година

Одговорни професори и координаторина на катедрата за III година