Оглас за одобрување на државни специјализации на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”- Стоматолошки факултет – Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Стоматолошкиот факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на ден 7.10.2021 година, во дневните весници Вечер и Koha објави Оглас за одобрување на специјализации од огласта на стоматологијата за здравствени работници вработени во јавни здравствени установи согласно Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи за 2021 година.

Прилог: