Обрасци

Обрасци – пријава и записници за полагање на предиспитен завршен колоквиум и специјалистички испит

 

Напомена:

  • Пријавата за полагање, со потребната документација, специјализантот лично ја доставува до архивата (студентски прашања) на Факултетот.
  • Книгата за интервенции, назначениот записничар, ја подигнува од архивата (студентски прашања) на Факултетот пред полагање на предиспитниот завршен колоквиум. По завршување на полагањето на предиспитниот завршен колоквиум и специјалистичкиот испит, пополнетите и потпишани записници и книгата за интервенции потпишана од комисијата, записничарот ги доставува до студентски прашања (архива) на Факултетот.