Нова просторија за теоретска настава – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

За потребите на наставата создадовме нова училница (училница 1) во објектот ,,стар деканат”. Истата е опремена со нов училичен мебел.

Оваа просторија е наменета пред се за студентите од студиската програма за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози како и за помала група на студенти од втор, трет циклус и специјализанти.