Најава за симпозиум ”РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉На 22.01.2022 (сабота), со почеток од 10 часот, преку платформата Microsoft Teams ќе се организира on-line симпозиумот со наслов: ”РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ”


👉Заинтересираните учесници е потребно да ја пополнат пријавата за учество, достапна на следниот линк: https://forms.office.com/r/8GWB4uunu6

👉Котизацијата на симпозиумот изнесува 500,00 денари. Средствата се уплаќаат на следната жиро сметката: Назив и седиште: УКИМ – Стоматолошки факултет – Скопје, Банка на примач: НБРМ, трансакциска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник – 160011048078819, приходна шифра и програма 723019 41. Во цел на дознака се наведува: котизација и името и презимето на учесникот и бројот на лиценца.