Науч.сор.д-р Јасна Петровска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailjpetrovska@stomfak.ukim.edu.mk