проф. д-р Наташа Ставрева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailnstavreva@stomfak.ukim.edu.mk