Науч.сор.д-р Марија Манева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailmmaneva@stomfak.ukim.edu.mk