Науч.сор.д-р Весна Јуруковска Шотаровска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailvjurukovska@stomfak.ukim.edu.mk