Науч.сор.д-р Весна Јуруковска Шотаровска – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје