Виш. науч.сор.д-р Благоја Даштевски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailbdastevski@stomfak.ukim.edu.mk
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање