Науч.сор.д-р Билјана Богдановска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailbbogdanovska@stomfak.ukim.edu.mk