Научно-истражувачки проекти

Реализирани научно истражувачки проекти


Еленчевска С, Оџаклиевска С, Ковачевска И, Еленчевски С, Ренџова В, Ефтимовска М. 
Корелација помеѓу оралната хигиена, pH на плунката и денталниот плак во фреквенцијата на кариесот и негова контрола преку современи превентивни мерки (кај различна популација Македонија – Грција), 2009.

Nicholson J.W. Иљовска С, Накова М, Стевановиќ ММ, ЃеоргиевскаЕ, Пешевска С, Димков А, Филдишевски А. Effects Of Bioglass® on Dentin Remineralization, Dentinal Bridge Formation, Bone Integration and Tubule Obturation Стоматолошки факултет Скопје и University of Greenwich, UK, 2009.

Костовска С, Стегнар М, Петернел П, Козак М, Божиќ М, Димова Ц, Нацева В, Дејанова В, Блажевска Б, Пејчева Ј, Тромбофилија-наследен синдром. Медицински факултет-Скопје. Републички завод за трансфузиологија и Министерство за образование и наука, 2006.

Nicholson J.W, Ѓеоргиевска Е.Bioactivity and bonding of glass ionomercements. Стоматолошки факултет Скопје и University of Greenwich, UK, 2006

Царчев М, Јанкуловска М, ПавлевскаМ. Унапредување на оралното здравје преку примена на превентивни мерки кај деца со пречки во развојот и кај деца без родителска грижа (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука,Скопје, 2003.

Стевановиќ М, Поповска Л, ДимоваЦ. Процена на хроничните периапикални лезии по конзервативен и оперативен третман: клиничка, микробиолошка,патохистолошка и имунохистохемиска студија (научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет и Министерствоза наука и образование, Скопје, 2003.

Поповски В.Оформување на постоперативен дијагностички протокол за туморите на плунковните жлезди (научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003.

Петкова Е, Накова М, ИљовскаС, Ванковски В, ЈанкуловскаМ, Стевановиќ ММ, Павлевска М, Даштевски Б, Радојкова-Николовска В, Стојановска В,Петков М. Проценка на состојбата на орално здравје и посебниот третман кај населението од Република Македонија со примена на базичните критериуми на Светската здравствена организација 2003.

Мирчева М, Саракинова О, Јовановска М. и сор. Евалуација на кариес-протективниот ефект на шеќерните супституенти од типотна полиоли (ксилитол, сорбитол)(научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003.

Иљовска С, Јанкуловска М, Павлевска М, и сор. Состојба на оралното здравје, можности и реализација за санација и превентива кај ментално ретардирани деца (научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет и Министерствоза образование и наука, Скопје, 2003.

Димитровски В, Поповска М, Атанасовска А, Димитровски О, Ристовски М. Промени во имунолошката реактивност кај пародонтална болест кај млада популација (научно-истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Министерство за образование и наука, Скопје, 2003. (143 стр.)

Бајрактарова Б. Во: Надворешна евалуација на високообразните установи во Република Македонија. Министерство за образование и наукана Република Македонија, Институт отворено општество Македонија, 2003/2004.

Бајрактарова Б. Во: (Чепујноска В, Доневски Б, раководители). Евалуацијана високо образовните установи во Република Македонија. Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје, 2002.

Доневски Б (коорд), Ташева М, Пановска В, Бајрактарова Б. и сор.Класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражувања (научно-истражувачки проект). Унив.”Св.Кирил и Методиј”,Скопје; Унив”Св.Климент Охриски, Битола, Скопје и Битола 2001.

Васков И, Панчевски Г, Грчев А.Современа дијагностика и третман на траумите во максилофацијалната регија во Р. Македонија (научно-истражувачки проект). Стоматолошки факултет, Скопје.

Бенедети А. Клиничко-лабораториски иимунолошки анализи на инфламациите во максилофацијалната регија (научно истражувачк ипроект). Стоматолошки факултет, Скопје, 2001.

Костовска С, Јанев Ј, КовачевскаИ, Димова Ц, Јанев Е, ДејановаВ. Фибринолитичка активност на крвта кај пациенти со орално хируршки интервенции. Медицински факултет-Скопје. Републички завод за трансфузиологија и Министерство за образование и наука, 2000-2003.

Василевски Б, Зужелова М,Велески Д, Бенедети А, Кирков А. Превентивно хируршко лекување на деформитетите во Р. Македонија (научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет и Министерство за наука, Скопје 1998.

Бајрактарова Б. Во: (Доневски Б,координатор). Развивање на систем за вреднување на квалитетот на академскиот кадар на универзитетите во Македонија.Темпус, 1998/1999.

Бајрактарова Б, СотировскаА, Ивковски Љ. Проценка на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариознии кариозно променети забиво детскавозраст: клиничка,морфолошка и имуно хистохемиска студија. (научно-истражувачк ипроект). Стоматолошки факултет,Министерството за наука на Република Македонија,Скопје, 1998.

Андреевски А, Васков И, Наумовски С, Давчева-Чакар М. Валоризација на функционалните резултати кај палатопластиката во Р. Македонија (научно истражувачки проект).Стоматолошки факултет, Медицински факулетет и Мин.за наука, Скопје 1998.

Фиљански М, Велески Д, Антовска Љ, Еленчевски С. Протетички стоматитис: студија за откривањена неговата етиологија и за откривање на начини за превенција (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за научно-истражувачки дејности, Скопје 1991.

Филјански М. Влијание на хемиските онечистувања на полиметилметакрилатот како предизвикувачи на stomatitisprotheticaallergica и пронаоѓање начин за нивно отстранување (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за научно истражувачки дејности, Скопје 1991. (134 стр.)

Петкова Е. Влијание на местоположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка (над гингива, под гингива, во ниво на гингива) врз здравјето на забно потпорниот апарат (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за научни дејности. Скопје, 1991. (116 стр.)

Нечева Љ, Накова М, Царчев М, Димитровски В, Зужелова М, Ѓоргова Ј, Дејановски К, Беќировиќ М, Гиговски Н, Каранфиловска А. Процена на состојбата на оралното здравје и потребниот третман на населението во СР Македонија преку примената на базичните критериуми на Светската здравствена организација. (научноистражувачки проект) Републичка заедница за научни дејности и Стоматолошки факултет, Скопје, 1991.

Јанев Ј, Велески Д, Шабанов Е, Богдановски И, Василевски Б. Примена на биокерамички ендоосеални импланти. (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за научни дејности. Скопје,1991

Даштевски Б, Грковиќ Б, Карговска А, Озеровиќ Б, Ќофкарова Н, Ѓорѓевиќ Н, Даштевски ББ, Аврамовски С. Антропометриските параметри на краниумот како основа за стоматопротетичка реконструкција (научнои стражувачки проект). Стоматолошки факултет и Републичка заедница за научни дејности. Скопје, 1991.

Велески Д, Богдановски И, Антовска Љ, Фиљански М, Гугувчевски Љ. Реакција на потпорните ткива кај парцијални протези во корелација со конструкциската изведба на врската меѓу протезите и забите. 1991

Велев Д, Ѓорѓев Д, Нечева Љ, Царчев М, Филјански П. Содржина на флуор во водата за пиење со осврт на ендемски подрачја на флуороза како основа за оптимализација на дозите во СР Македонија. (научноистражувачки проект), Републички завод за здравствена заштита, Скопје, 1991.

Богдановски И, Велески Д, Антовска Љ, Еленчевски С. Томографски проучувања на висината на загризот кај тоталните забни протези. СИЗ за научни дејности и Стоматолошки факултет, Скопје, 1991.

Бајрактарова Б. Развиток и ерупција на трајните заби кај децата од СР Македонија (научноистражувачки проект). СИЗ за научни дејности и Стоматолошки факултет, Скопје, 1991

Симоновски М. Биометриска евалуација на слободниот гингивален автотрансплантат (научно истражувачки проект). Стоматолошки факултет и Заедница за научни дејности, Скопје, 1990.

Фиљански М, Велевски Д, Антовска Љ, Еленчевски С. Протетички стоматитис: студија за откривање на неговата етиологија и за откривање начини за превенција. СИЗ за научни дејности и Стоматолошки факултет, Скопје, 1986.

Јанев Ј. Примена на биокерамички ендоосеални импланти во стоматологијата. Стоматолошки факултет. Скопје. 1985.

Васков И, Наумовски Р. Остеосинтезата во третманот на мандибуларните фрактури. (научно истражувачки проект) Стоматолошки факултет, Медицински факултет и Мин. за наука, Скопје 1985. (134 стр.)

Лазаревски С. Согледувања на функционалните параметри при хируршки третман на мандибуларенпрогнатизам. (научно истражувачки проект) Стоматолошки факултет и Заедница за научни дејности, Скопје. 1980.

Лазаревска Б, Димитровски В, Накова М, Николовска З, Тасевска К. Проучување на застапеноста на прогресивната пародонтопатија во СР Македонија и нејзините етиопатогенетски механизми. (научно истражувачки проект) Стоматолошки факултет и Заедница за научни дејности, Скопје, 1979. (116 стр).