д-р спец. ВЛАТКО КОКОЛАНСКИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

E-mail: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk

ОБРАЗОВАНИЕ

од октомври 2016 до март 2021МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Наслов на докторска дисертација: ,,Системите на фармаковигиланца и материовигиланца и нивната улога во јавното здравство’’.
од март 2015 до април 2017ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА РЕГУЛАТИВА
Наслов на специјалистичка тема: ,,Одговорност за штета од употреба на медицински средства’’
од февруари 2012 до март 2015МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
Наслов на магистерски труд: ,,Лекарската грешка во македонскиот здравствен систем’’
од септември 2010 до јули 2012ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ,,Јустинијан I’’, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ДЕЛОВНО ПРАВО
Наслов на магистерски труд: ,,Правна регулација на стоматологијата како дејност’’
од септември 2007 до јули 2010ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ,,Јустинијан I’’, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
ПРАВНИ СТУДИИ

РАБОТНО/ВОЛОНТЕРСКО ИСКУСТВО

декември 2021 – во тек СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
Работна позиција: секретар
август 2019 до декември 2021СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
Работна позиција: соработник за човечки ресурси
од ноември 2017 до август 2019СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје
Ангажман со договор за дело
од јануари 2016 до ноември 2017Здружение на пациенти НЕФРОН Скопје
Ангажман: стручен предавач
јануари 2016 до август 2019ДПТУ ВТС Благе ДООЕЛ
Работна позиција: правник
од март 2015 до јануари 2016Друштво за трговија и услуги МЕТРО МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје
Ангажман: прокурист
од февруари 2014 до јануари 2016ПЗУ Центар за дијализа ДИАМЕД МАКЕДОНИЈА Скопје
Работно место: ПРАВНИК
од септември 2012 до февруари 2014Адвокатски приправник во адвокатска канцеларија
Ангажман: волонтер – адвокатски приправник

ПОЗНАЧАЈНИ СЕРТИФИКАТИ

2019Сертификат за завршена обука за сметководствено работење
2019Потврда за положен испит по јавни набавки
2016Потврда за положен правосуден испит

ОБУКИ И СЕМИНАРИ

Посетени обуки и семинари од областа на човечките ресурси, архивско и канцелариско работење, јавни набавки, јавно здравство и сметководствено работење и ревизија итн.

ПУБЛИКАЦИИ

Објавени трудови

 1. Костов М. Ивановски К. Исјановска Р. Коколански В. Лазовски Б. Шуменковска Д. Знаењето на студентската популација за сексуално преносливите болести по орален пат. VI конгрес на доктори по стоматологија со меѓународно учество, Охрид, 2012. Зборник на апстракти 2012: 202-3.
 2. Ивановски К. Коколански В. Дирјанска К. Јанкуловска М. Апостолска С. Еленчевски С. Мрежата на стоматолошки здравствени установи во Република Македонија-реална состојба и потреби. Архиви на јавното здравје 2012; 4 (2): 62-9.
 3. Ивановски К. Коколански В. Пешевска С. Концепт вршења стоматолошке здравствене делатности с посебним освртом на мрежу стоматолошких установа у Републици Македонији. Здравствена заштита 2013; 3: 12-17.
 4. Кузмановска О.Павлов Д. Коколански В. Даневска М. Застапеноста со дерматовенеролози на секундарното ниво на здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Р. Македонија-состојба и потреби. V конгрес на дерматовенеролози. Книга на апстракти, 2013.
 5. Ивановски К. Коколански В. Пешевска С. Пандилова М. Дирјанска К. Крстевски Д. Социјалното раслојување во Република Македонија и пародонталното здравје. III Сеалбански Конгрес на стоматологија со меѓународно учество. Книга на апстракти 2013; 223
 6. Ивановски К. Крстевски Д. Ристоска С. Стефановска Е. Миндова С. Коколански В. Влијанието на начинот на живот врз длабочината на пародонталниот џев и клиничкото губење на припој. III Сеалбански Конгрес на стоматологија со меѓународно учество. Книга на апстракти 2013; 109.
 7. Ивановски К, Георгиева С, Пандилова М, Пешевска С, Миндова С, Стефановска Е, Коколански В. Информираната согласност во македонската стоматолошка практика. Макед. стом. преглед. 2013; 1-2: 79-95.
 8. Ivanovski K, Pandilova M, Kokolanski V, Dirjanska K, Mindova S, Stefanovska E, Ristoska S. Influence of total family revenues on periodontal health. Archives of public health. 2013; 5 (2): 18-25.
 9. Ivanovski K, Elencevski S, Peševska S, Dirjanska K, Stefanovska E, Kokolanski V. Effect of educational attainment level on periodontal health and number of extracted teeth. Stomatoloski informator 2014; 9 (34): 5-10.
 10. Кузмановска О.Павлов Д. Коколански В. Даневска М. Застапеноста со дерматовенеролози на секундарното ниво на здравствена заштита во мрежата на здравствени установи. Дерматовенерологија (прилог на Vox medici) 2014; 2:17
 11. Ivanovski K, Pandilova M, Georgieva S, Pesevska S, Kokolanski V, Dirjanska K, Ristoska S, Stefanovska E, Mindova S, Markoski A.  An association between the socio-economic indicators and the periodontitis in the Republic of Macedonia.  Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences; 2016; 7(4): 33-41.
 12. Kokolanski V, Anchevska-Netkovska K, Sterjev Z, Trajkovikj Jolevska S. Liability for damage caused by using medical devices.  Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2016; 62 (suppl) 225 – 226.
 13. Kokolanski V., Trajkovikj Jolevska S., Isijanovska R., Ivanovski Kj., Dirjanska K., Sivadasan S. Knowledge and Attitude towards Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Reporting among Dental Medicine Students in the Republic of Macedonia Macedonian Dental Review. 2018; 41 (1-2): 1-8
 14. Коколански В, Трајковиќ-Јолевска  С, Исјановска Р, Ивановски Ќ, Дирјанска К. Компаративна анализа на системите на материовигиланца во Македонија, САД, ЕУ, Јапонија и Кина и нивната улога во јавното здравство.  Архиви на јавното здравје 2019; 11 (1): 20-30.
 15. Mindova S, Kokolanski V, Ristoska S, Stefanovska E, Mitic K, Apostolova G, Janev E, Grozdanovski G. Oral-hygiene practices in student population in Skopje and Oslo. Macedonian Dental Review 2019;42(3):89-93
 16. Павлоска Н , Велиќ Стефановска В, Ивановски Ќ, Коколански В. Ставови и искуства на докторите по дентална медицина за денталниот туризам во Република Македонија. Medicus 2018; 23 (3): 271-277
 17. Павлоска Н , Велиќ Стефановска В, Ивановски Ќ, Коколански В. Карактеристики на денталниот туризам – стоматолошки капацитети и третман на пациентите од странство. Medicus 2020; 25 (2): 227-233

ОБЈАВЕНИ КНИГИ

 1. Ивановски К, Пешевска С, Пандилова М, Дирјанска К, Ристоска С, Миндова С, Стефановска Е, Коколански В. Јавно-здравствени аспекти на пародонталната болест. Скопје, 2013.

УЧЕСНИК ВО ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ ПРОЕКТИ

 1. Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје, финансиран од Град Скопје, 2020.
 2. Со здрави навики до здрави бубрези. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје. Поддржан од брендот Ladna. 2016-2018
 3. Светски ден на бубрегот 2016 – Децата и бубрежните болести – дејствувај навреме за да ги спречиш. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.
 4. Светски ден на оралното здравје 2016 – промоција на оралното здравје кај лица со хронична бубрежна болест. Македонско стоматолошко друштво.
 5. Европски ден на органодарителство 2016 – Дарувај орган – спаси живот. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.
 6. Светски ден на бубрегот 2015 – Здрави бубрези за сите. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.

ПОКАНЕТ ПРЕДАВАЧ

 1. Jавно-здравствени аспекти на пародонтална болест, симпозиум ,,Јавно-здравствени и научни аспекти на пародонталната болест’’ – Битола, 29 септември 2012
 2. Правна регулација на лекарските грешки во стоматологијата, симпозиум ,,Одговорност на стоматологот во решавање на проблемите во секојдневната пракса’’, Скопје, 13 декември 2014.