Македонски стоматолошки преглед

Одговорен уредник


Проф. д-р Ќиро Ивановски

e-mail: kiroivanovski@stomfak.ukim.edu.mk

Заменик одговорен уредник


Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска

e-mail:  egjorgievska@stomfak.ukim.edu.mk

Секретар на списанието


д-р Влатко Коколански

е-mail: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk

Уредувачки одбор


Мира Јанкуловска, Скопје, Македонија

Соња Апостолска, Скопје, Македонија

Силвана Георгиева, Скопје, Македонија

Александар Грчев, Скопје, Македонија

Лидија Кануркова, Скопје, Македонија

Маја Пандилова, Скопје, Македонија

Весна Стевковска, Скопје, Македонија

Борис Величковски, Скопје, Македонија

Василка Ренџова, Скопје, Македонија

Иван Алајбег, Загреб, Хрватска

Иван Анастасов, Софија, Бугарија

Никола Ангелов, Хјустон, САД

Гурхан Цаглајан, Хачетене, Турција

Домагој Главина, Загреб, Хрватска

Петер Јевникар, Љубљана, Словенија

Христо Кисов, Пловдив, Бугарија

Дарко Мацан, Загреб, Хрватска

Љубо Марион, Љубљана, Словенија

Џон Николсон, Лондон, В. Британија

Дарије Планчак, Загреб, Хрватска

Кристина Попова, Софија, Бугарија

Саша Станковиќ, Ниш, Србија

Драгослав Стаменковиќ, Белград, Србија

Зринка Тарле, Загреб, Хрватска

Љиљана Тихачек, Белград, Србија

Георги Томов, Пловдив, Бугарија

Радомир Угринов, Софија, Бугарија

Ана Ангелова Валпони, Лондон, В. Британија

Васка Вандевска, Осло, Норвешка

Радосвета Василева, Софија, Бугарија

Мирослав Вукадиновиќ, Белград, Србија

Никола Петричевиќ, Загреб, Хрватска

Советодавен одбор


Алберто Бенедети, Скопје, Македонија

Ана Сотировска-Ивковска, Скопје, Македонија

Анета Атанасовска-Стојановска, Скопје, Македонија

Билјана Капушевска, Скопје, Македонија

Билјана Џипунова, Скопје, Македонија

Владимир Поповски, Скопје, Македонија

Габриела Ќурчиева Чучкова, Скопје, Македонија

Даница Поповиќ-Моневска, Скопје, Македонија

Евдокија Јанкуловска, Скопје, Македонија

Златко Георгиев, Скопје, Македонија

Илијана Муратовска, Скопје, Македонија

Јагода Бајевска, Скопје, Македонија

Јадранка Бундевска, Скопје, Македонија

Јулијана Николовска, Скопје,Македонија

Лидија Поповска, Скопје, Македонија

Љубен Гугувчевски, Скопје, Македонија

Марија Пеева, Скопје, Македонија

Марија Стевановиќ, Скопје, Македонија

Мирјана Спасовска, Скопје, Македонија

Наташа Тошевска Спасовска, Скопје, Македонија

Никола Гиговски, Скопје, Македонија

Оливер Димитровски, Скопје, Македонија

Сашо Еленчевски, Скопје, Македонија

Славе Наумовски, Скопје, Македонија

Снежана Пешевска, Скопје, Македонија

Цветанка Бајрактарова Мишевска, Скопје, Македонија