Почитувани студенти,

на документот даден во прилог се достапни линковите за пристапување до предметите кои се слушаат во летниот семестар од учебната 2021/22 година.

Сите студенти кои не се додадени во тимот за слушање на предметот а истиот го имаат запишано во IKnow е потребно да побараат пристап за слушање на предметот.

Студентите е потребно да го користат е-мејл адресите кои завршуваат со @students.stomfak.ukim.mk. На студентите кои користат мејл со @stomfak.ukim.edu.mk ќе им биде оневозможен пристапот до овие мејлови.

Прилог: