Линкови до институции

Министерство за образование и наука

Министерство за здравство 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Стоматолошка комора на Македонија

Македонско стоматолошко друштво

Медицински факултет – Скопје 

Фармацевтски факултет – Скопје 

Национална и универзитетска библиотека

Централна медицинска библиотека