Летен испитен рок 2020/21 – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Медицинска етика и психологија02.06.2021 
Орална биохемија и физиологија03.06.2021 
Анатомија со дентлна морфологија04.06. 2021            
Ергономија07.06.2021 
Професионализам и тимско работење08.06..2021 
Орлна хигиена09.06.2021   
Орална хистологија10.06.2021 
Орална микробиологија 11.06.2021
Исхрана и орално здравје        14.06.2021   
Медицинска докумејнтација 15.06.2021
Англиски јазик  16.06.2021

2. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Стоматолошки материјали02.06.2021 преземи
Кл. Орална хигиена03.06.2021 
Стоматолошка фармакологија04.06.2021 преземи
Превентивна стоматоогија07.06.2021 
Забоздравство во заедницата08.06.2021 
Контрола на преносливи инфекции09.06.2021   
Пародонтологија10.06.2021 
Орална медицина и пародонтологија11.06.2021преземи
Интерма медицина14.06.2021 
Физикална терапија во стоматологијата15.06.2021 
Пациенти со посебни потреби 16.06.2021 преземи
Менаџмент во стоматологијата 17.06.2021 

3. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Детска стоматологија02.06.2021 
Ургентни состојби во стоматологијата03.06.2021 
Стоматолошка протетика04.06.2021 
Дентална патологија07.06..2021 
Орална фокална инфекција08.06.2021 
Дентална имплантологија09.06.2021 
Ортодонција10.06.2021 
Максилофацијлана хирургија11.06.2021 преземи
Орална хирургија14.06.2021
7.7.2021
Усно
 преземи
преземи
Стоматолошка ренгенологија15.06.2021 
Пациенти со ризик од  стоматол. Интервенции16.06.2021 
Геронтостоматологија01.07.2021 преземи