Летен испитен рок – 2020/21 – интегирани студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Биологија02.06.2021 
Анатомија 103.06.2021 
Медицинска етика и психологија07.06.2021   преземи
Англиски јазик08.06.2021 
Биофизика09.06.2021 
Биохемија10.06.2021 
Дентални материјали11.06.2021 
Анатомија и морфологија на вилици и заби14.06.2021 преземи
Хистологија15.06.2021 
Физиологија121.06.2021 
Анатомија 2 25.06.2021 
Хистологија28.06.2021
Медицинска хемија04.06.2021 

2 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална биохемија02.06.2021 преземи
Ергономија03.06.2021 преземи
Општа патологија07.06.2021 
Микробиологија08.06.2021 
Епидемиологија09.06.2021 
Претклиничка мобилна протетика10.06.2021 преземи – парцијална
преземи – тотална
Неврологија 11.06.2021 
Патолошки основи14.06.2021  
Орална хигиена16.06.2021преземи
Фармакологија17.06.2021
Физиологија 23.06.2021
Патолошка физиологија 28.06.2021

3 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Интерна медицина02.06.2021 
Анестезија и седација03.06.2021 преземи
Педијатрија04.06.2021 
Инфектологија07.06.2021 
Општа хирургија09.06.2021 
Основи на клиничка радиологија10.06.2021 
Офталмологија14.06.2021 
Технологија на фиксни протези(мостови)16.06.2021 
Психијатрија17.06.2021 
Дерматовенерологија21.06.2021 преземи
Претклиничка фиксна протетика28.06.2021преземи

4 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Кл. кариологија и реставративна стоматолог.16.06.2021
Преткл. Орална хирургија17.06.2021
09.07.2021
преземи
преземи
Стоматолошка рендгенологија22.06.2021преземи
Судска медицина23.06.2021
Претклиничка ендодонција29.06.2021
Ургетни состојби30.06.2021преземи
Орална медицина и патологија05.07.2021превземи
Клиничка мобилна протетика 25.06.2021преземи
Стоматолошка фармаколгија (изборен)06. 07.2021преземи
Детска и превентивна стоматологија07.07.2021преземи

5 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Клиничка ендодонција22.06.2021   преземи
Основи на пародонтологија24.06.2021 преземи
Гнатологија28.06.2021 преземи
Кл. Фиксна протетика30.06.2021  
Орална хирургија09.07.2021 преземи
Фокалоза(изборен)05.07.2021 преземи
Детска и превентивна стоматологија06.07.2021 преземи
Дентална естетика(изборен)07.07.2021 
Болни состојби во ОФР(изборен)08.07.2021 
Геранотостоматологија09.07.2021