Курс на тема ,,Дијагностички методи за одредување на денталните и скелетните асиметрии и детерминирање на денталната возраст на детето преку анализа на ортопантомографска снимка” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 28.5.2021 година, со почеток од 13:00 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржа работилница на тема ,,Дијагностички методи за одредување на денталните и скелетните асиметрии и детерминирање на денталната возраст на детето преку анализа на ортопантомографска снимка”

👉 Раководители на работилницата се проф. д-р Лидија Кануркова и проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

Слики од одржаната работилница