Конкурс за упис во втор уписен рок на трет циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите заинтересирани дека сметано од 15.12.2021 до  22.12.2021 година е вториот уписен рок од Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје при УКИМ во учебната 2021/2022 година.

Повеќе информации може да најдете на следниот линк: http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8