КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Прилог:

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на  студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2024/2025 година