Конечна ранг листа – I циклус на студии – трет уписен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година во прилог се конечните ранг листи од трет уписен рок.

Прилог:

Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози – Приватна квота

Информации за запишување на примените кандидати согласно конечните ранг листи се достапни на следниот ЛИНК.