Конечна ранг листа – I циклус на студии – втор уписен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година во прилог се конечните ранг листи од втор уписен рок.

Прилог

Стручни забни техничари

Стручни забни техничари – Приватна квота

Стручни забни техничари – Националности

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози – Државна квота

Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози – Приватна квота

Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози – Нерангирани

Информации за запишување на примените кандидати согласно конечните ранг листи се достапни на следниот ЛИНК.